دوره 5، شماره 1: 1388

رشد فهرست آوايي درکودکان فارسی زبان 6-2 ساله

زينب دمرچي, ناهيد جليله وند, دكتر بهروز محمودي بختياري, محمدرضا كيهاني

DOI: 10.22122/jrrs.v5i1.37

چکیده


مقدمه: کودکان درپایان اولین سال زندگی خود اولین واژه هارا تولید می کنند. با افزایش سن تعداد واژه ها و تعداد واج هادرفهرست آوایی کودک افزایش می یابد. اولین همخوان ها درفهرست آوایی کودکان همخوان های خیشومی، انفجاری، سایشی، لبی و زبانی می باشند. با افزایش سن، کودکان از همخوان های بیشتری درگفتارخود استفاده می نمایند.آسیب شناسان گفتار و زبان جهت قضاوت در مورد طبیعی یا غیر طبیعی بودن گفتارکودکان به اطلاعات حاصل ازمطالعات جنبه های مختلف گفتاردردوران رشد نیازمند می باشند. هدف ازاین مطالعه تعیین سن اکتساب همخوان ها درکودکان فارسی زبان است.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي- تحليلي و مقطعي است. نمونه گفتار 96 کودک 6-2 ساله طبیعی فارسی زبان شهرتهران مورد مطالعه قرار گرفت. با استفاده از44 تصوير، چگونگی تولید 22 همخوان فارسی درموقعیت آغازین وپایانی واژه های یک و دوسیلابی مورد بررسی بود.

یافته ها: همخوان های دولبی خیشومی وانسدادی/b/,/p/,/m/ مقدم برسایرهمخوان ها توسط کودکان 5/2-2 ساله دردوموقعیت واژه صحیح تولید شدند.همخوان های سایشی و سایشی انسدادی /ž/,/ĵ/ دیرتر از سایر همخوان ها دردو موقعیت واژه توسط کودکان مورد پژوهش بعد از 4 سالگی صحیح تولیدشدند.آزمون رگرسیون این فرضیه را اثبات کرد که با افزایش سن تعداد خطاهای تولید همخوان ها توسط کودکان کاهش یافت.

نتيجه‌گيري: کودکان فارسی زبان تا پایان 4 سالگی می توانند همخوان ها را به غیر از /ž/,/ĵ/ در قالب واژه های یک و دو سیلابی درموقعیت آغازین و پایانی صحیح تولید نمایند.این نتیجه با نتایج پژوهش های مشابه درزبان انگلیسی هم سو می باشد.واج های سایشی در زبان انگلیسی نیزسخت ترازسایر واج ها می باشند.


واژگان کلیدی


رشد، فهرست آوایی، همخوان ، سن اکتساب عادی

تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.