دوره 8، شماره 4: 1391:612-620

تأثير يک دوره برنامه تمريني منتخب بر کيفيت زندگي زنان سالمند مبتلا به پوکي استخوان

منصوره زمانيان, نادر رهنما, شهرام لنجان نژاديان, محمد رضا سلامت, منصور ثالثي

DOI: 10.22122/jrrs.v8i4.368

چکیده


مقدمه: پوكي استخوان يک بيماري رايج و يكي از مشكلات اساسي سيستم استخوان‌بندي افراد سالمند محسوب مي‌شود. در افراد مسن، کاهش در تراکم مواد معدني استخوان (پوکي استخوان) اغلب با کاهش کيفيت زندگي همراه است. بنابراين هدف اصلي اين پژوهش، ارزيابي تأثير يک دوره برنامه تمريني منتخب بر کيفيت زندگي زنان سالمند مبتلا به پوکي استخوان بود.

مواد و روش‌ها: تعداد 27 زن مبتلا به پوکي استخوان (با میانگین سنی 6 ± 58 سال) مراجعه کننده به مرکز سنجش پوکي استخوان اصفهان به عنوان نمونه تحقيق انتخاب و در دو گروه تجربي (14 نفر) و شاهد (13 نفر) قرار گرفتند. در ابتدا کيفيت زندگي بيماران توسط پرسش‌نامه کيفيت زندگي (41- QUALEFFO) مورد ارزيابي قرار گرفت و سپس گروه تجربي در برنامه تمريني منتخب شامل تمرينات دامنه حرکتي، مقاومتي و تعادلي به مدت 8 هفته، 3 بار در هفته شرکت کرد. گروه شاهد در اين مدت تحت هيچ مداخله‌اي قرار نگرفت. بعد از برنامه تمريني دوباره کيفيت زندگي افراد مورد ارزيابي قرار گرفت. جهت تجزيه و تحليل داده‌ها، از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌هاي Independent t و Paired t استفاده شد.

يافته‌ها: تفاوت معنی‌داري (05/0 > P) در ميانگين درد (17 ± 7/30 در مقابل 11 ± 4/15)، تحرک (8 ± 1/23 در مقابل 7 ± 6/17) ، فعاليت اجتماعي (9/12 ± 9/27 در مقابل 8 ± 2/20)، درک سلامت عمومي (21 ± 2/51 در مقابل 16 ± 35)، عملکرد ذهني (6 ± 8/20 در مقابل 5 ± 1/15) قبل و بعد از برنامه تمريني در گروه تجربي مشاهده شد، اما در بخش‌هاي مربوط به کار خانه و فعاليت روزانه  تفاوت معنی‌داري (05/0 > P) مشاهده نشد. در گروه شاهد در هيچ يک از متغيرها تفاوت معنی‌داري مشاهده نشد (05/0 > P). بين گروه تجربي و شاهد در كليه متغيرها در پيش آزمون تفاوت معنی‌داري مشاهده نشد (05/0 < P)، اما در پس‌آزمون تفاوت معنی‌داري مشاهده شد (05/0 < P).              

نتيجه‌گيري: به نظر مي‌رسد تمرينات دامنه حرکتي، مقاومتي و تعادلي در بهبود کيفيت زندگي بيماران مبتلا به پوکي استخوان تأثير دارد. بنابراين توصيه مي‌شود اين گونه تمرينات در برنامه زندگي افراد مبتلا به پوکي استخوان در نظر گرفته شود.

کليد واژه‌ها: زنان سالمند، پوکي استخوان، کيفيت زندگي، پرسش‌نامه کيفيت زندگي، برنامه ورزشي منظم 

تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.