دوره 7، شماره 5: 1390 (ویژه نامه)

بررسي اثرات تمرينات ایزومتریک در كاهش دردهاي کمر و لگن در خانم‌هاي باردار شهر اصفهان

سيد محسن ميربد, هاجر صرامي, فاطمه مرتازي, مريم زرين‌مقدم

DOI: 10.22122/jrrs.v7i5.365

چکیده


مقدمه: تغييرات فيزيولوژيك مرتبط با حاملگي باعث به هم خوردن وضعیت بدن و ايجاد كمردرد مي‌شود كه هنوز علت خاص اين كمردردها مشخص نيست. در حال حاضر به دليل تناقض‌هاي بسيار، اثرات تمريني- درماني در كاهش كمردردهاي دوران بارداري به طور كامل شناخته نشده است. هدف از اجراي اين مطالعه بررسي تأثير تمرينات ايزومتريك در كاهش دردهاي لگني و كمردرد در خانم‌هاي باردار شهر اصفهان بود.

مواد و روش‌ها: نوع مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی (Randomized clinical trials) بود. تعداد 58 خانم باردار در ماه‌هاي بارداري بين 3 تا 7 ماه، در رده سني20 تا 35 سال مبتلا به دردهاي لگني و كمردرد كه در ماه آبان و آذر 1387 به كلينيك زنان و زايمان مراجعه كرده بودند، وارد مطالعه شدند. افراد به صورت تصادفي در دو گروه مساوي قرار گرفتند. به گروه آزمون (29 نفر) تمرینات ایزومتریک آموزش داده شد و گروه شاهد جهت هیچ مداخله‌ای قرار نداشتند. همه افراد پرسش‌نامه مربوط به كمردرد و توانايي انجام فعاليت را پر كردند. يك ماه بعد همه افراد پرسش‌نامه دوم حاوي همان اطلاعات را پر كردند. اطلاعات به دست آمده در نرم‌افزار 14SPSS تجزیه و تحلیل شد و سطح معني‌داري 05/0 > P در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: در تمام فعاليت‌هاي مورد نظر اختلاف معني‌داري بين گروه تمرين‌درماني و شاهد وجود داشت (05/0 > P). همچنين كاهش شدت درد به صورت قابل توجهي قبل و بعد از تمرين‌درماني مشاهده شد (05/0 > P). در صورتي كه در گروه شاهد اختلاف معني‌داري ديده نشد (05/0 < P).
نتیجه گیری:
تمرینات ایزومتریک مي‌تواند به عنوان روشي مؤثر در كاهش دردهاي كمر و لگن در دوران بارداري استفاده شود.
کلید واژه‌ها:
دوران بارداري، دردهاي کمری و لگني، تمرينات ایزومتریک


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.