دوره 5، شماره 1: 1388

تعيين ميزان مطابقت ارجاع بيماران مبتلا به علايم درد سياتيکي به جراحي با شاخص‌هاي استاندارد درماني

طيبه روغني, مهديه قدوسي, فاطمه بکايي, دكتر عبدالکريم کريمي

DOI: 10.22122/jrrs.v5i1.36

چکیده


مقدمه: کمردرد، اولين علت ناتواني در افراد زير 45 سال و دومين علت مراجعه به پزشکان است. بيماران، با تشخيص قطعي فتق ديسک بايد طي 8 هفته تحت درمان‌هاي غير جراحي قرار گيرند، مگر در مواردي که فرد ضعف پيش رونده حرکتي، سندرم دم اسبي و يا درد غير قابل مهار داشته باشد. تنها 10-5 درصد بيماران با علايم درگيري ديسک بين مهره‌اي نياز به جراحي دارند. هدف اين مطالعه، تعيين ميزان تطابق ارجاع بيماران مبتلا به فتق ديسک کمري به جراحي با توجه به شاخص‌هاي استاندارد بود.

مواد و روش‌ها: اين مطالعه توصيفي و متقاطع (cross-Sectional)، روي 46 بيمار با ميانگين سني 40 سال انجام شد. از هر بيمار رضايت‌نامه کتبي گرفته شد. سپس هر بيمار به سؤالات مربوط به مشخصات درد و شاخص‌هاي جراحي پاسخ داد و شدت درد به وسيله VAS و شدت سياتيکا توسط SLR اندازه‌گيري شد. اين نتايج به همراه اطلاعات به دست آمده از برگه گزارش MRI ثبت گرديد و اطلاعات جمع‌آوري شده براي تحليل با روش‌هاي آمار توصيفي، وارد برنامه SPSS شد.

یافته‌‌ها: تعداد 13 درصد بيماران، فاقد درد راديکولار بودند و در 85 درصد آن‌ها، از شروع درد راديکولار کمتر از 6 ماه مي‌گذشت. درمان‌هايي که اين 46 بيمار دريافت کرده بودند به ترتيب دارو درماني (85 درصد)، استراحت (65 درصد)، کمربند طبي (30 درصد) و فيزيوتراپي (22 درصد) بود. مؤثرترين درمان کانسرواتيو، کمربند طبي با تأثیر 29 درصد بود.

نتيجه‌گيري: بسياري از بيماران اين مطالعه، به صورت غير ضروري جراحي شده‌اند؛ چرا که شاخصه‌هاي جراحي را نداشته و درمان کانسرواتيو مناسبي دريافت نکرده بودند. نتايج درمان کانسرواتيو اين بيماران به خصوص در مورد فيزيوتراپي ضعيف است، اگر چه در مقالات به نقش زياد اين درمان تأکيد شده است.


واژگان کلیدی


کمردرد، فتق ديسک لومبار، سياتيکا، جراحي، درمان غیر تهاجمی

تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.