دوره 16: 1399

ارزیابی شایستگی‌های فرهنگی دانشجویان دانشکده علوم توان‌بخشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مریم شفیعی سروستانی, الهام جهانی

DOI: 10.22122/jrrs.v1i1.3560

چکیده


مقدمه: شایستگی فرهنگی یکی از مؤلفه‌های مهم برای دانشجویان علوم توان‌بخشی به شمار می‌رود؛ چرا که موقعیت شغلی خاصی در مراکز درمانی در برخورد با افراد با فرهنگ‌های متفاوت دارند. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی شایستگی‌های فرهنگی دانشجویان دانشکده علوم توان‌بخشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه از نظر ماهیت، کمی و بر حسب هدف تحقیق، کاربردی و از لحاظ نحوه جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق را کلیه دانشجویان دانشکده علوم توان‌بخشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز (350 نفر) در سال 1397 تشکیل داد که 184 نفر از آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای ساده و به وسیله فرمول Cochran به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع‌آوری داده‌ها، از پرسش‌نامه شایستگی فرهنگی استاندارد که روایی آن از نظر استادان و متخصصان و تحلیل گویه به گویه و پایایی آن با استفاده از ضریب Cronbach's alpha تأیید شده بود (87/0)، استفاده گردید. جهت مقایسه میانگین ابعاد شایستگی فرهنگی، داده‌ها با استفاده از آزمون‌های همبستگی، t و Repeated measures ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: شایستگی‌های فرهنگی در بین دانشجویان دانشکده علوم توان‌بخشی دانشگاه شیراز در وضعیت مطلوبی قرار داشت. به این صورت که شایستگی دانش فرهنگی و حساسیت فرهنگی بالاتر از متوسط و شایستگی مهارت فرهنگی در حد متوسط بود. همچنین، شایستگی غالب در بین دانشجویان علوم توان‌بخشی دانشگاه شیراز، شایستگی مهارت فرهنگی گزارش شد. یافته‌ها در ارتباط با اولویت‌بندی شایستگی‌ها نیز نشان داد که مهارت فرهنگی دارای بیشترین اهمیت و حساسیت فرهنگی دارای کمترین اهمیت از نظر رتبه‌بندی بود.

نتیجه‌گیری: ضروری است که مسؤولان علوم پزشکی اقدامات لازم را در راستای افزایش شایستگی فرهنگی دانشجویان علوم توان‌بخشی به عمل آورند و کارگاه‌های آموزشی جهت ارتقای شایستگی فرهنگی دانشجویان برگزار کنند.


واژگان کلیدی


شایستگی فرهنگی؛ دانش فرهنگی؛ مهارت فرهنگی

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.