دوره 8، شماره 4: 1391:599-604

تأثير كفي با گوه خارجي پاشنه بر استئوآرتريت كمپارتمنت

طهمورث طهماسبي, مسعود رفيعايي, حسين آسيابي, لعيا اسدي, محبوبه فرهودي

DOI: 10.22122/jrrs.v8i4.351

چکیده


مقدمه :استئوآرتريت زانو يكي از علل شايع زانو درد در سالمندان بوده كه باعث درد و اشكال راه رفتن در آن‌ها مي‌شود و شيوع آن در زنان بيشتر از مردان می‌باشد. شيوع اين عارضه در كمپارتمنت داخلي بيشتر است و اغلب منجر به تخريب فضاي داخلي مفصل مي‌شود. با تجويز كفي با گوه خارجي خط وزن از روي بخش داخلي به سمت خارج منتقل شده و در نتيجه باعث كاهش فشار روي سمت داخل زانو و كاهش درد مي‌شود .هدف از این مطالعه، بررسي ميزان تأثير كفي با گوه خارجي پاشنه در افراد مبتلا به استئوآرتريت كمپارتمنت داخلي زانو بود.

مواد و روش‌ها: در اين مطالعه 36 بيمار مبتلا به استئوآرتريت كمپارتمنت داخلي زانو پس از گذراندن مراحل غربالگري به دو گروه 18 نفره تقسيم شدند. گروه اول از كفي با گوه خارجي 3 ميلي‌متر در پاشنه و گروه دوم از كفي با گوه خارجي 7 ميلي‌متر در پاشنه استفاده كردند. ميزان درد و كيفيت زندگي بيماران با استفاده از پرسش‌نامه‌هاي تنظيم شده و بر اساس سيستم WOMAC و شدت استئوآرتريت و ميزان زاويه تيبيوفمورال با استفاده از عكس راديوگرافي اندازه‌گيري شد .

يافته‌ها: ميزان درد، كيفيت زندگي و زاويه تيبيوفمورال به طور معني‌داري بهبود يافت؛ در حالي كه شدت استئوآرتريت پس از استفاده از كفي تفاوتي با قبل نداشت. در بين دو گروه كفي‌هاي 7 ميلي‌متر به طور معني‌داري نسبت به كفي 3 ميلي‌متر باعث كاهش درد شدند .

نتيجه‌گيري :طبق نتايج به دست آمده از اين تحقيق، استفاده از كفي با گوه خارجي پاشنه باعث تصحيح زاويه تيبيوفمورال، كاهش درد و افزايش كارايي مفصل زانو مي‌شود .

كليد واژه‌ها: استئوآرتريت زانو، كفي طبي، گوه خارجي


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.