دوره 16: 1399

تحلیل علم‌سنجی پژوهش‌های طب ورزشی ایران در پایگاه استنادی جهان اسلام

حسین عاشوری, علی اکبر خاصه

DOI: 10.22122/jrrs.v1i1.3509

چکیده


مقدمه: هدف از انجام تحقیق حاضر، تحلیل و بررسی وضعیت پژوهش‌های فارسی انجام گرفته در حوزه طب ورزشی در پایگاه استنادی جهان اسلام (Islamic World Science Citation Center یا ISC) با استفاده از فنون علم‌سنجی بود.

مواد و روش‌ها : این مطالعه از نوع کاربردی بود که در آن از تکنیک‌ها و شاخص‌های علم‌سنجی و تحلیل شبکه اجتماعی استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش را 1566 مقاله در حوزه طب ورزشی که تا انتهای سال 1397 به زبان فارسی در پایگاه ISC نمایه شده بودند، تشکیل داد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای BibExcel، UCINET، NetDraw و VOSviewer مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: 1566 مقاله مورد بررسی در مجموع فقط 266 استناد دریافت کرده بودند که به طور متوسط هر مقاله حدود 17/0 استناد داشته است و میزان بسیار پایینی به شمار می‌رود. تحلیل داده‌ها نشان داد که «صادقی ح» فعال‌ترین پژوهشگر طب ورزشی ایران بود و «علیزاده م» و «رجبی ر» به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار داشتند. همچنین، «ابراهیمی تکامجانی ا» بهترین جایگاه را از نظر شاخص‌های مرکزیت در شبکه هم‌نویسندگی حوزه طب ورزشی کسب نمود. نتایج خوشه‌بندی حاصل از تحلیل هم‌رخدادی کلید واژه‌ها نشان داد که پژوهش‌های طب ورزشی ایران از هشت خوشه اصلی تشکیل شده است.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر، رشد کمی مقالات در دهه 1390 شمسی مشهودتر بوده است. با توجه به الگوهای نویسندگی، به نظر می‌رسد که پژوهشگران حوزه طب ورزشی از روحیه مشارکت علمی خوبی برخوردار می‌باشند. با توجه به خوشه‌های موضوعی حاصل از تحلیل هم‌واژگانی، به نظر می‌رسد پژوهش‌های این حوزه طیف وسیعی از مباحث را پوشش می‌دهند.


واژگان کلیدی


طب ورزشی؛ علم‌سنجی؛ شاخص H؛ هم‌نویسندگی؛ مرکزیت؛ تحلیل هم‌واژگانی؛ ارزیابی پژوهش

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.