دوره 16: 1399

تأثیر هشت هفته برنامه تمرینی بر پایداری سر و گردن در اجرای ضربه تسوکی به دنبال خستگی عضلات گردن

نجمه افهمي, رضا سیامکی, نجمه صادقی

DOI: 10.22122/jrrs.v1i1.3500

چکیده


مقدمه: خستگی عضلانی می‌تواند موجب اختلال در عملکرد مناسب استراتژی‌های ثبات پاسچرال و به دنبال آن، کاهش پایداری و افزایش احتمال آسیب در ورزشکاران شود. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثر هشت هفته برنامه تمرینی بر پایداری سر و گردن در ضربه تسوکی در زمان خستگی عضلات گردن ورزشکاران کاراته‌کای نخبه مرد بود.

مواد و روش‌ها: 24 ورزشکار کاراته‌کای مرد لیگ برتر انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه تجربی (12 نفر با سن 62/2 ± 92/20 سال، وزن 68/11 ± 00/71 کیلوگرم و قد 05/0 ± 77/1 متر) و شاهد [12 نفر با سن 21/2 ± 08/22 سال، وزن 24/13 ± 15/72 کیلوگرم و قد 06/0 ± 78/1 متر) قرار گرفتند. گروه تجربی، هشت هفته تمرینات حس عمقی گردن را هر هفته 3 جلسه انجام دادند. جابه‌جایی و شتاب زاویه‌ای سر و گردن حین اجرای ضربه تسوکی و بعد از اجرای پروتکل خستگی، در دو مرحله قبل و بعد از اجرای تمرینات با استفاده از دستگاه آنالیز حرکت ثبت گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های Paired t، Independent t و ANOVA در سطح معنی‌داری 05/0 > P مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: تفاوت معنی‌داری بین دو گروه در جابه‌جایی زاویه‌ای (تجربی 85/1 ± 95/2، شاهد 15/2 ± 15/4) و شتاب زاویه‌ای قبل (تجربی 62/9 ± 29/16، شاهد 23/12 ± 17/70) و بعد (تجربی 98/15 ± 69/24، شاهد 92/14 ± 86/70) از برخورد ضربه به کیسه بوکس (اغتشاش خارجی) مشاهده گردید (05/0 > P).

نتیجه‌گیری: برنامه تمرینی حس عمقی می‌تواند منجر به کاهش بی‌ثباتی پاسچرال سر و گردن در مواجهه با اغتشاش خارجی در زمان خستگی ورزشکاران شود. بنابراین، می‌توان از این تمرینات به منظور کاهش اثر اغتشاش خارجی بر ناحیه سر و گردن این ورزشکاران استفاده نمود.


واژگان کلیدی


ورزشکار حرفه‌ای؛ حس عمقی؛ کاراته؛ اغتشاش

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.