دوره 5، شماره 1: 1388

ارزيابي فراواني نا هنجاري‌هاي لوردوز و كيفوز در سنين مختلف

علي باقر نظريان, عبدالحميد دانشجو, ليلا قرباني, هادي قائدي

DOI: 10.22122/jrrs.v5i1.35

چکیده


مقدمه: هدف از تحقيق حاضر، ارزيابي فراواني نا هنجاري‌هاي لوردوز و كيفوز در سه رده سني شهرستان بندرعباس بود.

مواد و روش‌ها: 349 نفر در رده‌هاي سني؛ نوجوان (141 نفر)، جوان (114 نفر) و ميان‌سال (94 نفر) به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند. براي به دست آوردن انحناي ستون فقرات از خط كش منعطف (دقت 1/0 درجه) و جهت به دست آوردن زاويه قوس‌ها از روش Cobb و از آزمون كاي اسكور براي تعيين نسبت در بين گروه‌ها استفاده شد.

یافته‌ها: در ارزيابي قوس كمري، نتايج تحقيق نشان داد که تعداد افراد نرمال (1/34 درصد) نسبت به افراد داراي پشت صاف (6/10 درصد)، لوردوز ( 8/25 درصد) و لوردوز شديد (5/29 درصد) بيشتر بود، پس از انجام آزمون آماري تفاوت معنی‌داري بين نمونه‌ها مشاهده شد (05/0P < ). بيشترين نا هنجاري لوردوز و لوردوز شدید به ترتیب زنان جوان و میان‌سال مشاهده شد (8/38 و 7/48 درصد). نتايج تحقيق نشان داد كه از مجموع 349 نفر؛ بيشتر افراد وضعيت نرمال داشتند (3/55 درصد)، بين نسبت‌هاي افراد پشت صاف (4/3درصد)، داراي كيفوز (2/27 درصد) و كيفوز شديد (1/14 درصد) تفاوت معنی‌داري مشاهده شد (05/0P < ). تفاوت معنی‌داري در ميزان كيفوز بين نوجوانان (85/29 درصد)، جوانان (85/29 درصد) و ميان‌سالان (3/40 درصد) مشاهده نشد (05/0P > ). مردان ميان‌سال داراي بيشترين ميزان فراواني نا هنجاري كيفوز و کیفوز شدید بودند (9/31 درصد) كه تفاوت معنی‌داري با ديگر گروه‌ها داشت (05/0 > P).

بحث: در کشورهاي پيشرفته از طريق تست‌هاي مختلف، از همان دوران اوليه افراد مختلف را در رده‌هاي سني گوناگون مورد ارزيابي و تست نا هنجاري‌هاي بدني قرار مي‌دهند و پيش‌گيري از پيدايش چنين نا هنجاري‌هايي را از سنين اوليه زندگي آغاز مي‌نمايند. بنابراين، ضرورت انجام چنين تست‌هايي در کليه سطوح تحصيلي اعم از دبستان، راهنمايي، دبيرستان، دانشگاه‌ها و حتي اساتيد دانشگاه‌ها وجود دارد تا نسبت به پيشگيري از بروز چنين ناهنجاري‌هايي در سنین پیری و هم‌چنين درمان آن اقدام لازم صورت گيرد.

واژگان کلیدی


Kyphosis, Lordosis, Age Differences, Men and Women

تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.