دوره 7، شماره 4: 1390

بررسي پايايي نسخه فارسي مقياس سنجش تأثيرات سكته مغزي در افراد مبتلا به سكته مغزي

تکتم مظاهري, ماندانا فلاح‌پور, مسعود کريملو, علي حسيني

DOI: 10.22122/jrrs.v7i4.348

چکیده


مقدمه: هدف از پژوهش حاضر فراهم‌‌سازي ابزاري پايا به زبان فارسي جهت سنجش تأثيرات سكته مغزي در افراد مبتلا به سكته مغزي، از طريق ترجمه و معادل‌سازي پرسش‌نامه «مقياس سنجش تأثيرات سكته مغزي» به زبان فارسي و بررسي پايايي نسخه فارسي معادل‌سازي شده در این افراد بود.

مواد و روش‌ها: پرسش‌نامه «مقياس سنجش تأثيرات سكته مغزي» طي سه مرحله طبق روش IQOLA (International quality of life assessment project) به زبان فارسي ترجمه و معادل‌سازي شد. براي بررسي تكرارپذيري، پرسش‌نامه در دو نوبت با فاصله حداكثر 3 هفته در اختيار 10 نفر فارسي‌زبان مبتلا به سکته مغزی قرار گرفت و برای بررسی هم‌خوانی درونی در اختیار 60 نفر كه طبق تشخيص پزشك مبتلا به سكته مغزي بودند و جهت دريافت خدمات پزشكي و توان‌بخشي به دو بيمارستان كاشاني و الزهراء‌(س) در شهر اصفهان طی سال‌های 86-1384 مراجعه كرده بودند، قرار گرفت. روش نمونه‌گيري به صورت ساده و غير احتمالي بود. داده‌هاي به دست آمده از لحاظ تكرارپذيري در دفعات آزمون و هم‌خواني دروني گزینه‌ها، تحت تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.

یافته‌ها: ضرايب Cronbach's alpha که برای بررسی هم‌خواني دروني حوزه‌هاي پرسش‌نامه «مقياس سنجش تأثيرات سكته مغزي» به کار رفته بود، ما بین 69/0 تا 87/0به دست آمد كه نشان مي‌دهد حوزه‌های متفاوت مقياس سنجش تأثيرات سكته مغزي (Stroke impact scale یا SIS) يك مفهوم را ارزيابي مي‌كنند. ضريب ICC (Intraclass correlation coefficient) كه براي بررسي تكرارپذيري نسبي نسخه فارسي پرسش‌نامه «مقياس سنجش تأثيرات سكته مغزي» در دفعات آزمون به كار رفته بود، محاسبه شد و بالاتر از 78/0 به دست آمد كه از مقدار قابل قبول 70/0 بالاتر بود. این مقدار تكرارپذيري خوب نسخه فارسي پرسش‌نامه «مقياس سنجش تأثيرات سكته مغزي» را نشان مي‌داد. همچنین ضرایب همبستگی دو بار تکرار آزمون از 71/0 بالاتر بود که این همبستگی قوی و بالا نشان می‌داد، با گذشت زمان این آزمون قابلیت اندازه‌گیری مفهوم مورد ارزیابی را دارد.
نتیجه گیری:
اين يافته‌ها نشان داد كه پرسش‌نامه «مقياس سنجش تأثيرات سكته مغزي» از پایایی خوبی برخوردار است و مي‌توان آن را به عنوان ابزاری پایا به منظور سنجش تأثیرات بیماری در افراد مبتلا به سکته مغزی به کار برد.
کلید واژه‌ها:
سكته مغزي، پرسش‌نامه «مقياس سنجش تأثيرات سكته مغزي»، ترجمه، معادل‌سازي، پايايي


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.