دوره 16: 1399

تأثیر تمرينات ادراکي- حرکتي بر مهارت‌هاي عصب روان‌شناختي کودکان با آسيب بينايي: مطالعه مورد- منفرد

زینت توکلی, مریم نزاکت‌الحسيني, سالار فرامرزی, شیلا صفوی همامي

DOI: 10.22122/jrrs.v1i1.3479

چکیده


مقدمه: هدف از انجام پژوهش حاضر، تعيين تأثیر يک دوره تمرينات ادراکي- حرکتي بر مهارت‌هاي عصب روان‌شناختي کودکان دارای آسيب بينايي بود.

مواد و روش‌ها: در اين مطالعه مورد- منفرد، 3 کودک (2 پسر و 1 دختر) 4 تا 7 ساله مبتلا به اختلال بينايي با حدت بينايي 70/20 و 200/20 به روش نمونه‌گيري در دسترس و هدفمند از بين کليه کودکان مبتلا به آسيب بينايي مراجعه‌کننده به اداره بهزيستي شهر اصفهان انتخاب شدند. ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات شامل مقياس رشد زباني، مقياس ادراکي- حرکتي Guzel، آزمون Stanford-Binet و مقياس عصب روان‌شناختي Conners بود. در تحقیق حاضر از خط پایه چندگانه استفاده گردید که در آن پس از موقعيت خط پايه، مداخله ادراکي- حرکتي به آزمودني‌ها ارایه شد. مدت موقعيت خط پايه براي شرکت‌کنندگان اول، دوم و سوم به ترتیب 3، 5 و 7 هفته به طول انجاميد و مدت زمان مداخله براي هر يک از آن‌ها 8 هفته (هر هفته سه جلسه و هر جلسه به مدت یک ساعت) در نظر گرفته شد. خروج شرکت‌کنندگان مطابق با ورود آن‌ها به برنامه تمرینی، به طور پلکاني صورت پذيرفت. نمودار داده‌ها رسم گردید و سپس محفظه ثبات و روند هر سه شرکت‌کننده در موقعيت خط پايه و مداخله مورد مقایسه قرار گرفت.

يافته‌ها: طي تحليل ديداري، نمودار داده‌ها نشان داد که تمرينات ادراکي- حرکتي بر مهارت‌هاي عصب روان‌شناختي سه آزمودني به ترتيب با Percentage of non-overlapping data (PND) برابر با 5/87 درصد، اثربخش بود.

نتیجه‌گیری: به نظر مي‌رسد که تمرينات ادراکي- حرکتي مي‌تواند منجر به بهبود مهارت‌هاي عصب روان‌شناختي در کودکان با آسيب بينايي شود.


واژگان کلیدی


آسيب بينايي؛ تمرينات ادراکي- حرکتي؛ مهارت‌هاي عصب روان‌شناختي؛ رشد شناختی؛ کودکان

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.