دوره 7، شماره 5: 1390 (ویژه نامه)

ترجمه و معادل‌سازي پرسش‌نامه «مقياس سنجش تأثيرات سكته مغزي» و بررسي روايي نسخه فارسي در افراد مبتلا به سكته مغزی

تکتم مظاهري, ماندانا فلاح‌پور, مسعود کريملو, علي حسيني

DOI: 10.22122/jrrs.v7i5.347

چکیده


مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، فراهم‌‌سازي ابزاري با روايي مطلوب به زبان فارسي، جهت سنجش تأثيرات سكته مغزي در افراد مبتلا به سكته مغزي (Stroke) از طريق ترجمه و معادل‌سازي پرسش‌نامه SIS (Stroke impact scale) به زبان فارسي و بررسي روايي (Validity) نسخه فارسي معادل‌سازي شده در این افراد بود.

مواد و روش‌ها: تحقيق حاضر يك مطالعه غير تجربي از نوع متدولوژيك بود. پرسش‌نامه SIS طي سه مرحله طبق روش IQOLA (International quality of life assessment project) به زبان فارسي ترجمه و معادل‌سازي شد. در اين تحقيق، روايي صوري (Face validity)، روايي همگرا (Convergent validity) و روايي همگرايي گزینه‌ها (Item convergence) بررسي گرديد. در پژوهش حاضر جهت بررسي روايي همگرا، 20 نفر از افراد مورد مطالعه توسط نسخه فارسي پرسش‌نامه SIS ارزیابی گردیدند و دوباره همان افراد توسط ساير مقياس‌هاي خارجي معتبر FMA (Fugal meyer motor assessment)، SF-36 (Social functioning)، FAT (Farsi aphasia test)، MMSE ( Mini mental state examination)، HADS (Hospital anxiety depression scale) و BI (Barthel ADL index) مورد ارزيابي قرار گرفتند. همچنین جهت بررسی روايي همگرايي گزینه‌ها، این پرسش‌نامه در اختیار 60 نفر از افراد مورد مطالعه قرار گرفت و ضریب همبستگی نمره هر گزینه با نمره کل همان حوزه تحت تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. كلیه افراد مورد مطالعه (80 = n) طبق تشخيص پزشك، مبتلا به سكته مغزي بودند و به دو بيمارستان كاشاني و الزهرا (س) در شهر اصفهان از سال 1384 تا 1386، جهت دريافت خدمات پزشكي و توان‌بخشي مراجعه كرده بودند. روش نمونه‌گيري به صورت ساده و غير احتمالي بود.
یافته‌ها:
سؤالات از نظر بیماران قابل قبول و قابل فهم گزارش شد. ضرايب همبستگي بين هر يك از حوزه‌های نسخه فارسي معادل‌سازي شده پرسش‌نامه SIS با مقياس خارجي استاندارد به كار گرفته شد، بين 67 تا 96 درصد را نشان مي‌داد. لذا مقیاس‌های خارجی به کار گرفته شده است و آزمون SIS هر دو به بررسی یک مفهوم و بررسی ساختار مورد نظر می‌پردازند. ضرایب همبستگي بالا بين نمره هر گزینه با نمره كل هر حوزه مربوطه، نمايان‌گر این مهم است که هر گزینه در مجموع گزینه‌های حوزه مربوطه مناسب بود و همگی به بررسی یک ساختار مشترک می‌پردازند.
نتیجه گیری:
پرسش‌نامه SIS از روايي خوبی برخوردار بود و مي‌توان آن را به عنوان ابزاری روا، به منظور سنجش تأثیرات بیماری در افراد مبتلا به سکته مغزی به کار برد.
کلید واژه‌ها:
سكته مغزي، پرسش‌نامه «مقياس سنجش تأثيرات سكته مغزي»، ترجمه، معادل‌سازي، روايي


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.