دوره 15، شماره 5: 1398

تأثیر فیلیال‌تراپی مجازی مادران بر مهارت‌های اجتماعی و پرخاشگری کودکان دارای اختلال یادگیری

صدیقه جعفری رنگچی, هادی فرهادی

DOI: 10.22122/jrrs.v15i5.3467

چکیده


مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی فیلیال‌تراپی مجازی مادران بر مهارت‌های اجتماعی و پرخاشگری کودکان دارای اختلای یادگیری انجام شد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون، همراه با گروه شاهد بود. جامعه آماری تحقیق را کلیه کودکان دارای اختلال یادگیری 6 تا 11 ساله شهر اصفهان در سال 98-1397 تشکیل داد که 30 نفر از آنان بر اساس آزمون غربالگری مشکلات یادگیری (Colorado Learning Difficulties Questionnaire یا CLDQ) Willcutt و همکاران، به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره تجربی و شاهد قرار گرفتند. در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون، مادران مقیاس خشم Novaco و پرسش‌نامه مهارت‌های اجتماعی Matson را تکمیل کردند. در گروه تجربی، مطالب آموزشی اعم از متن، عکس و فیلم به صورت هفتگی از طریق شبکه‌های اجتماعی در اختیار مادران قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های ANCOVA و MANCOVA تجزیه و تحلیل گردید.

یافته‌ها: فیلیال‌تراپی مجازی تأثیر معنی‌داری در بهبود مهارت‌های اجتماعی منفی و ابعاد آن و پرخاشگری و بعد فکر پرخاشگرانه داشت، اما تأثیر آن بر افزایش مهارت‌های اجتماعی مثبت و ابعاد آن و کاهش رفتار و احساس پرخاشگرانه معنی‌دار نبود.

نتیجه‌‌گیری: بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر، می‌توان از فیلیال‌تراپی مجازی جهت بهبود رفتارهای منفی کودکان دارای اختلال یادگیری استفاده نمود.


تمام متن:

XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.