دوره 15، شماره 6: 1398

بررسی تأثیرات کوتاه‌مدت بازی رایانه‌ای تیرانداز اول شخص بر سطح توجه بصری با استفاده از ابزار ردیاب چشمی

تابان سلطانی, نسرین شهابی, یونس سخاوت, یزدان موحدی

DOI: 10.22122/jrrs.v15i3.3460

چکیده


مقدمه: امروزه بازی‌های رایانه‌ای کارکرد بسیاری در زمینه بهبود عملکردهای شناختی دارد. توجه انتخابی نیز یکی از مهارت‌های شناختی است که به موجب آن، افراد می‌توانند از بین چندین عامل محرک، برخی از رویدادها را پردازش و از برخی دیگر صرف‌نظر کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تأثیرگذاری بازی رایانه‌ای در سبک تیراندازی اول شخص بر سطح توجه انتخابی افراد انجام شد و فرض بر این بود که بازی رایانه‌ای منجر به بهبود سطح توجه انتخابی افراد می‌شود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه به صورت نیمه آزمایشی بود و آزمودنی‌ها به دو گروه تجربی (15 نفر) و شاهد (15 نفر) تقسیم شدند. به منظور سنجش سطح توجه، از آزمون دقت Toulouse-Pieron در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون MANCOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: تفاوت معنی‌داری بین میانگین نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه‌های تجربی و شاهد وجود داشت؛ به طوری که بازتوانی شناختی از طریق بازی، باعث بهبود توجه آزمودنی‌های گروه تجربی شد.

نتیجه‌گیری: استفاده از ردیاب چشم در بازی به عنوان دستگاه ورودی، منجر به بهبود دقت بازیکنان در هدایت بازی می‌شود. برای بررسی تأثیرات بلندمدت، باید بازی طی جلسات متمادی و در مدت زمان طولانی‌تری انجام گیرد، اما فرضیه در مورد تأثیرات کوتاه‌مدت ثابت گردید.


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.