دوره 16: 1399

ارایه مدل «ورزش برای همه» در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران: یک مطالعه کیفی

جواد طاهرزاده نوش آبادی, رسول نظری, جمشید همتی

DOI: 10.22122/jrrs.v1i1.3454

چکیده


مقدمه: عوامل استرس‌زای دوره دانشجويي مي‌تواند اثرات منفي بر سلامت و كيفيت زندگي دانشجویان داشته باشد. بنابراین، توجه به این عوامل و پيامدهاي آن و اتخاذ راهكارهاي مناسب براي رهايي از آن، از اهميت خاصي برخوردار است. دسترسی به تسهیلات ورزش همگانی، عامل مهمی در گذران اوقات فراغت دانشجويان است و نقشی اساسی در سلامت جسماني و رواني دانشجویان دارد و در نتيجه، بهبود كيفيت زندگي آن‌ها را به دنبال خواهد داشت. پژوهش حاضر با هدف ارایه مدل ورزش همگانی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور انجام شد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیري روش تحقیق داده‌بنیاد انجام گرفت. شرکت‌کنندگان تحقیق را متخصصان و صاحب‌نظران مدیریت ورزشی، پیشکسوتان ورزشی و اعضای هیأت علمی دانشگاه تشکیل دادند که به صورت نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی جهت مصاحبه نیمه ساختار یافته انتخاب شدند و مصاحبه‌ها تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. داده‌ها به طور هم‌زمان با جمع‌آوری اطلاعات و با استفاده از روش Strauss و Corbin تجزیه و تحلیل گردید. اعتبار یافته‌ها به کمک روش‌های تطبیق توسط اعضا، بررسی همکار و مصاحبه‌های آزمایشی تعیین شد.

یافته‌ها: نتایج دربرگیرنده 450 گزاره مفهومی اولیه با 14 مقوله و 41 مفهوم در قالب ابعاد شش‌گانه مدل پارادایمی بود. مدل شامل شرایط علی (1 مقوله)، پدیده اصلی (1 مقوله)، راهبرد (2 مقوله)، شرایط زمینه‌ای (5 مقوله)، شرایط محیطی (4 مقوله) و پیامد (1 مقوله) بود که الگوی ورزش همگانی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران را تشکیل داد.

نتیجه‌گیری: پیامد‌های به دست آمده از مدل نشان داد که بهبود نگرش و آگاهی، افزایش انگیزه و علاقه و افزایش نشاط و شادابی، افزایش میزان مشارکت در ورزش همگانی و در نهایت، سلامت و تندرستی دانشجویان را به ارمغان می‌آورد.


واژگان کلیدی


داده‌بنیاد؛ دانشجو؛ سلامتی؛ ورزش همگانی

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.