دوره 16: 1399

مقایسه دقت پیش‌‌بینی و رفتار جستجوی بینایی بازیکنان هندبال در موقعیت‌های سه‌گانه شبیه‌سازی شده دفاع هندبال: مطالعه مقطعی

زهرا نزاکت الحسینی, صالح رفیعی, صادق نصری

DOI: 10.22122/jrrs.v1i1.3453

چکیده


مقدمه: فرایند جستجوی بینایی، منجر به پیش‌بینی حرکات حریف در ورزش‌ها می‌شود. هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه دقت پیش‌بینی و رفتار جستجوی بینایی بازیکنان هندبال در سه موقعیت دفاع بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه، 20 نفر از بازیکنان هندبال تیم ملی جوانان و پیشگامان اصفهان با دامنه سنی 16 تا 19 سال شرکت نمودند که به روش هدفمند انتخاب شدند. ابتدا فیلم‌هایی از موقعیت‌های مختلف بازی توسط پژوهشگر در سه موقعیت (1 × 1، 2 × 2، 3 × 3) ضبط گردید. سپس بازیکنان هندبال این سه موقعیت از وضعیت حمله- دفاع را با عینک ردیابی بینایی مشاهده کردند و پیش‌بینی بازیکنان در مورد نتیجه موقعیت توپ (فینت- شوت- پاس) به صورت شفاهی توسط پژوهشگر و رفتار جستجوی بینایی آن‌ها با استفاده از عینک ردیابی بینایی ثبت شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌ Repeated measures ANOVA و آزمون تعقیبی Bonferroni مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج: اختلاف معنی‌داری در پیش‌بینی، تعداد و مدت کل تثبیت‌های بینایی بازیکنان ماهر در سه موقعیت وجود داشت (001/0 = P). پیش‌بینی، تعداد و مدت تثبیت‌ها در موقعیت 3 × 3 بهتر از دو موقعیت دیگر بود (001/0 = P). همچنین، بازیکنان برای تشخیص موقعیت به مناطق سر، تنه و دست بازیکن حریف توجه می‌کردند.

نتیجه‌گیری: هندبالیست‌های مدافع برای پیش‌بینی و تشخیص الگوی بازیکن مهاجم در موقعیت 3 × 3 نسبت به موقعیت‌های 2 × 2 و 1 × 1، بر اطلاعات زمینه‌ای و کینماتیک بازیکن مهاجم تمرکز می‌کنند. همچنین، رفتار جستجوی بینایی در موقعیت 3 × 3 بهتر از دو موقعیت دیگر برای بازیکن قابل تشخیص می‌باشد.


واژگان کلیدی


مهارت پیش‌بینی؛ رفتار جستجوی بینایی؛ ورزشکار؛ هندبال؛ موقعیت دفاع

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.