دوره 16: 1399

تأثیر تمرینات هاپینگ بر زمان شروع و میزان فعالیت فیدفورواردی و فیدبکی عضلات منتخب اندام تحتانی در ورزشکاران دارای بی‌ثباتی عملکردی مچ پا در تکلیف فرود

ساسان ارجنگ, فریده باباخانی, رامین بلوچی

DOI: 10.22122/jrrs.v1i1.3444

چکیده


مقدمه: پیچ‌خوردگی عملکردی مچ پا، شایع‌ترین آسیب مفصل مچ پا به شمار می‌رود. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تمرینات هاپینگ بر زمان شروع و میزان فعالیت فیدفورواردی و فیدبکی عضلات منتخب اندام تحتانی در تکلیف فرود تک پا در ورزشکاران دارای بی‌ثباتی عملکردی مچ پا بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه نیمه تجربی، 24 ورزشکار پسر دارای بی‌ثباتی عملکردی مچ پا (12 نفر در گروه شاهد و 12 نفر در گروه تجربی) شرکت نمودند. سپس به گروه تجربی، تمرینات هاپینگ به مدت شش هفته و تواتر 3 جلسه در هفته داده شد و گروه شاهد به فعالیت ورزشی خود که همان تمرینات منظم هفتگی (3 جلسه در هفته) بود، پرداختند. فعالیت الکتریکی عضلات پرونئوس لانگوس، تیبیالیس آنتریور، گاستروکنمیوس مدیال، گلوتئوس مدیوس و گلوتئوس ماکزیموس در حرکت پرش- فرود، پیش و پس از تمرین هاپینگ در هر دو گروه ثبت گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون ANCOVA در سطح معنی‌داری 05/0 > P مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: تمرینات هاپینگ پس از انجام شش هفته، تأثیر معنی‌داری بر زمان شروع فعالیت عضلات پرونئوس لانگوس و گلوتئوس مدیوس داشت (001/0 = P)؛ در فاصله زمانی 100 میلی‌ثانیه، در میزان فعالیت عضلات پرونئوس لانگوس (003/0 = P)، گاستروکنمیوس مدیال (005/0 = P)، گلوتئوس مدیوس (001/0 = P) و در فاصله زمانی 100 تا 200 میلی‌ثانیه نیز در میزان فعالیت عضلات گلوتئوس مدیوس (001/0 = P) و پرونئوس لانگوس (001/0 = P) افزایش معنی‌داری مشاهده شد، اما تفاوت معنی‌داری در میزان فعالیت عضلات گروه شاهد وجود نداشت (050/0 < P). در فعالیت عضلات تیبیالیس آنتریور، گلوتئوس ماکزیموس و گاستروکنمیوس تغییرات معنی‌داری مشاهده نشد (050/0 < P).

نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد انجام شش هفته تمرینات هاپینگ، باعث بهبود زمان شروع فعالیت عضلات گلوتئال و پرونئال و در نتیجه، افزایش عملکرد و اجرای سریع‌تر و توانمندتر حرکات می‌شود. بنابراین، در طراحی برنامه درمانی برای افراد دارای بی‌ثباتی مچ پا، توجه به تمرینات هاپینگ ضروری به نظر می‌رسد.


واژگان کلیدی


الکترومایوگرافی؛ مچ پا؛ بی‌ثباتی عملکردی؛ هاپینگ

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.