دوره 15، شماره 5: 1398

طراحی بازی رایانه‌ای- ورزشی و بررسی تأثیر بالینی آن بر احساس درد و قدرت عضلات گردن در افراد مبتلا به استئوآرتریت گردن: یک کارآزمایی بالینی تصادفی

ریحانه آتشکار, جواد راستی, ابراهیم صادقی

DOI: 10.22122/jrrs.v15i5.3437

چکیده


مقدمه: استئوآرتریت گردن، نوعی بیماری ناشی از تحلیل مفصل فاست (Facet) مهره‌های گردن می‌باشد که ممکن است با خواب‌رفتگی، ضعف عضلانی در بازو، درد شدید در گردن و شانه، اختلال عملکرد طناب نخاعی و میلوپاتی همراه شود. این عارضه در افراد مسن شیوع بیشتری دارد. پژوهش حاضر با هدف طراحی بازی رایانه‌ای- ورزشی و بررسی تأثیر بالینی آن بر احساس درد و قدرت عضلات در افراد مبتلا به استئوآرتریت گردن انجام شد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی مقدماتی و نمونه‌های آماری آن شامل 23 نفر از مراجعه‌کنندگان به کلینیک فیزیوتراپی بیمارستان شریعتی اصفهان بود که توسط پزشک متخصص ارتوپد معرفی ‌شده بودند. آزمودنی‌ها به‌ صورت تصادفی در دو گروه تمرین با بازی (12 نفر) و تمرین روتین (11 نفر) قرار گرفتند. گروه تمرین با بازی درمان رایج فیزیوتراپی به همراه انجام تمرینات ایزومتریک گردن با بازی رایانه‌ای- ورزشی و گروه تمرین روتین نیز درمان رایج فیزیوتراپی به همراه انجام تمرینات ایزومتریک بدون بازی را به مدت چهار هفته و هر هفته 3 جلسه دریافت کردند. ناتوانی عملکردی گردن، میزان درد و قدرت ایزومتریک عضلات گردن طی سه مرحله (پایه، جلسه آخر و یک ماه پس از درمان) به ترتیب به ‌وسیله پرسش‌نامه‌های سنجش ناتوانی عملکردی گردن (Neck Disability Index یا NDI)، مقیاس دیداری درد (Visual analogue scale یا VAS) و دینامومتر دستی اندازه‌گیری گردید.

یافته‌ها: میانگین قدرت عضلات گردن در هر دو گروه افزایش یافت و به دنبال آن، میانگین شدت درد و سطح ناتوانی عملکردی گردن کاهش داشت. در گروه درمان با بازی، شدت درد به طور قابل‌ توجهی نسبت به گروه درمان روتین کمتر بود (048/0 = P).

نتیجه‌گیری: یکی از چالش‌های اصلی در طراحی بازی رایانه‌ای- ورزشی برای گردن، انجام تمرینات ایزومتریک با تکرار، شدت و مدت‌ زمان مشخص است. به نظر می‌رسد که بازی رایانه‌ای، باعث بهبود تدریجی گردن‌درد و سطح عملکردی ناحیه گردن در بیماران مبتلا به استئوآرتریت گردن می‌شود و این بهبودی در میزان درد نسبت به ورزش‌های معمول، برتری دارد.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.