دوره 15، شماره 5: 1398

تأثیر تمرینات اصلاحی با تراباند بر هم‌انقباضی عضلات مچ پای مردان مبتلا به زانوی ضربدری طی راه رفتن: مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی

فرشاد قربانلو, امیرعلی جعفرنژادگرو, میلاد علیپور ساری نصیرلو, امیر لطافتکار

DOI: 10.22122/jrrs.v15i5.3435

چکیده


مقدمه: ناهنجاری در اندام تحتانی می‌تواند بر روی بیومکانیک حرکات انسان مانند راه رفتن تأثیر بگذارد. مفصل مچ پا در جذب نیروها طی راه رفتن فعالیت بالایی دارد و ناهنجاری‌هایی مانند زانوی ضربدری می‌تواند فعالیت آن را مختل کند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر یک دوره تمرین اصلاحی با تراباند بر هم‌انقباضی مفصل مچ پای افراد دارای زانوی ضربدری طی راه رفتن بود.

مواد و روش‌ها: 24 دانشجوی پسر دارای زانوی ضربدری 20 تا 30 سال، به صورت تصادفی در دو گروه شاهد و تجربی قرار گرفتند. تمرینات اصلاحی به مدت 8 هفته با استفاده از تراباند برای گروه تجربی انجام شد. فعالیت الکتریکی عضلات منتخب به وسیله دستگاه الکترومایوگرافی (Electromyography یا EMG) ثبت گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون Repeated measures ANOVA در سطح معنی‌داری 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافتهها: در گروه تمرین، افزایش معنی‌داری در هم‌انقباضی عمومی مفصل مچ پا طی فاز تماس پاشنه در مرحله پیش‌آزمون در مقایسه با پس‌آزمون مشاهده گردید (044/0 = P، 12/0 = d). سایر مؤلفه‌ها هیچ‌گونه اختلاف معنی‌داری را نشان نداد (050/0 < P).

نتیجهگیری: به طور کلی، افزایش هم‌انقباضی عمومی مفصل مچ پا طی فاز تماس پاشنه پس از تمرینات اصلاحی، نشان دهنده افزایش حمایت عضلات از این مفصل می‌باشد.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.