دوره 15، شماره 5: 1398

اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس و افسردگی نوجوانان 14تا 18 ساله دارای لکنت: کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده

زهرا بابایی, محسن سعیدمنش

DOI: 10.22122/jrrs.v15i5.3433

چکیده


مقدمه: لکنت نوعی اختلال ارتباطی در جریان روان و پیوسته گفتار است که با شدت‌های مختلف بروز می‌کند. این ناروانی‌ها می‌تواند تأثیرات منفی بر سلامت روانی فرد داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد (Acceptance and commitment therapy یا ACT) بر استرس و افسردگی نوجوانان دارای لکنت 14 تا 18 ساله شهرستان مبارکه انجام شد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده بود. از بین نوجوانان دارای لکنت مراجعه‌کننده به کلینیک‌های توان‌بخشی شهرستان مبارکه، 20 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. آزمودنی‌ها پس از انجام پیش‌آزمون، به صورت تصادفی در دو گروه تجربی و شاهد قرار گرفتند. مداخله در 8 جلسه انجام گردید. میزان استرس و افسردگی در گروه‌های تجربی و شاهد به وسیله پرسش‌نامه افسردگی، اضطراب و استرس (21-Depression, Anxiety and Stress Scale یا 21-DASS) قبل و پس از مداخله سنجیده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون ANCOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: روش ACT تأثیر معنی‌داری بر نمرات استرس (011/0 = P) و افسردگی (014/0 = P) داشت.

نتيجه‌گيری: شیوه ACT می‌تواند منجر به کاهش استرس و افسردگی نوجوانان مبتلا به لکنت شود.


واژگان کلیدی


استرس؛ افسردگی؛ درمان پذیرش و تعهد؛ لکنت

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.