دوره 8، شماره 2: 1391:212-218

انتخاب فهرست برتر در آزمون بازشناسی لغات در افراد با شنوایی طبیعی

فرنوش جارالهي, مريم دلفي, سيدعلي اکبر طاهايي, يحيي مدرسي, محمد کمالي, ميمنه جعفري

DOI: 10.22122/jrrs.v8i2.343

چکیده


مقدمه: ادیومتری گفتاری یکی از ضروری‌ترین اجزای مجموعه آزمون‌های شنوایی است که اطلاعاتی را در ارتباط با حساسیت شنوایی فرد و فهم گفتار در شدت‌های فوق آستانه فراهم می‌کند. با توجه به اهمیت آزمون امتیاز بازشناسی لغات و عدم داشتن فهرست یکسان جهت استفاده بالینی، در اين تحقيق سعی بر آن شد كه 4 فهرست پرکاربرد در بزرگسالان با شنوايي طبيعي مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت احراز نتایج مورد نظر، فهرستی به عنوان فهرست برتر انتخاب شود.
مواد و روش‌ها:
این مطالعه به روش توصیفی- تحلیلی بود. جمعیت مورد مطالعه افراد 40-18 سال، شامل 30 فرد با شنوایی طبیعی بود. آزمون با استفاده از چهار فهرست انتخابی (2، 4، 5 و 9) انجام پذیرفت.
یافته‌ها:
در افراد با شنوایی طبیعی امتیازهای هر چهار فهرست در محدوده 100-92 درصد به دست آمد. در افراد با شنوایی طبیعی میانگین امتیاز در فهرست 2، 99/65 درصد؛ در فهرست 4، 94/13 درصد؛ در فهرست 5، 98 درصد و در فهرست 9، 98/53 درصد بود. بر اساس امتیازدهی لغتی در گروه هنجار فهرست 9 بیش‌ترین پایایی را دارا بود.
نتیجه گیری:
با توجه به این که همه فهرست‌ها از پایایی بالایی برخوردار هستند، اما با در نظر گرفتن تفاوت‌های جزیی در پایایی لغتی و واجی و همچنین هم ارزی فهرست‌ها، فهرست 9 به عنوان فهرست برتر معرفی گردید.
کلید واژه‌ها:
آزمون امتیاز بازشناسی لغات، فهرست برتر، اعتبار، پایایی


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.