دوره 5، شماره 1: 1388

قابلیت وضوح گفتار در کودکان 4 تا 5 سال فارسي زبان

ليلا قسيسين, آزاده قاسمي, فرنوش موبد, مهندس اكبر حسن‌زاده

DOI: 10.22122/jrrs.v5i1.34

چکیده


مقدمه: قابلیت وضوح گفتار، اندازه‌‌گیری میزان مؤثر بودن گفتار است. قابلیت وضوح گفتار در سه زمینه: تصمیم‌‌‌گیری برای مداخله، تعیین اهداف مداخله، ارزیابی تأثیر مداخله کاربرد دارد. هدف از این مطالعه، بررسی قابلیت وضوح گفتار در کودکان 4 تا 5 سال بود.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی- مقطعی بود که 70 کودک ( 35 پسر و 35 دختر ) به صورت تصادفی ساده از میان پنج  ناحیه شهر اصفهان به عنوان نمونه انتخاب شدند، به طوری که از هر ناحیه دو کودکستان و از هر کودکستان نمونه گفتاری، هفت کودک به منظور تعیین قابلیت وضوح گفتار مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: میانگین درصد قابلیت وضوح گفتار، در کل جمعیت نمونه 97/53 ( 2/47 = SD ) بود، دامنه آن برابر 90 تا 100 است. میانگین درصد قابلیت وضوح گفتار در جمعیت پسران 98 (2/7SD = ) و در جمعیت دختران 97/6 (2/9SD = ) بود. آزمون t مستقل نشان داد كه تفاوت ميانگين دختران و پسران معني‌دار نمي‌باشد (074/0 = P).

بحث: بر طبق این نتایج، قابلیت وضوح گفتار در کودکان 4 تا 5 سال، تقربباً مشابه بزرگسالان بود.


واژگان کلیدی


قابلیت وضوح گفتار، گفتار كودكان 4 تا 5 ساله و زبان فارسي

تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.