دوره 7، شماره 5: 1390 (ویژه نامه)

کار (Occupation) انسانی: اولین کوشش در تعریف تشریحی آن

خديجه خزاعلي, مهدي رصافياني

DOI: 10.22122/jrrs.v7i5.331

چکیده


مقدمه: کار «Occupation» شامل تکالیف روزمره و فعالیت‌های هدفمندی است که در آن‌ها مشارکت می‌کنیم و برای هر فرد معنی و یا ارزش شخصی یا ذهنی خاصی داشته است و تحت تأثیر پیشینه فرهنگی، علایق و جنبه‌هایی از زندگی که برای فرد معنی دارند، قرار دارد. مفهوم «کار» به عنوان هسته مرکزی کاردرمانی، از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. مفهوم «کار» دارای ساختاری پیچیده است که شامل مفاهیم مرتبط فراوانی می‌باشد که هر کدام نیز در جای خود پیچیده هستند. با توجه به تعاریف متعدد کار به نظر می‌رسد یک تعریف جامع و واحد از آن، جهت استفاده کاردرمانگران در تیم توان‌بخشی و برای شرح خدمات خود، لازم و ضروری است.
مواد و روش‌ها:
برای این پژوهش، روش کیفی پدیدارشناختی انتخاب شد؛ به این دلیل که هدف اصلی آن دستیابی به یک تعریف جامع در رابطه با کار بود. جامعه مورد بررسی شامل متخصصین کاردرمانی بود که از نمونه‌گیری در دسترس استفاده گردید. در مرحله اول، منابع و تعاریف موجود بررسی شد و تعریفی که در برگیرنده تمام جنبه‌های «کار» باشد تدوین گردید. سپس این تعریف توسط یک گروه از متخصصین کاردرمانی در قالب گروه متمرکز تکمیل‌ شد و جمع‌آوری داده‌ها به روش دلفی صورت گرفت.
یافته‌ها:
مفهوم کار دارای مفاهیم گسترده‌ای است که بر طبق نظر شرکت‌کنندگان مفاهیمی همچون هدفمندی و معنی‌داری از مؤلفه‌های اصلی آن می‌باشد. همچنین در تعریف کار باید انجام دادن فرد یا عملکرد کاری و بافتاری که کار در آن انجام شده است، مورد توجه قرار گیرند.
نتیجه گیری:
در تعریف ارایه شده در نتیجه این پژوهش، کار دارای ویژگی‌هایی همچون هدفمندی و معناداری است که از ارتباط بین ساختار رشدی فرد و قالب کاری او منتج گردیده است و عملکرد فیزیکی یا ذهنی شخص در حیطه‌هایی همچون فعالیت‌های روزمره زندگی، خواب و استراحت، آموزش، شغل، بازی و اوقات فراغت، مشارکت اجتماعی و یا ترکیبی از این‌ها می‌باشد. این تعریف در مقایسه با تعاریفی که تاکنون در مورد کار ارایه شده، کامل‌تر و عینی‌تر است و تمام مفاهیم ضروری و اصلی کار را در بردارد که کاردرمانگران می‌توانند از آن در شرح خدمات کاردرمانی و نیز در روند کار تیمی و در ارتباط با همکاران توان‌بخشی استفاده نمایند.
کلید واژه‌ها:
کاردرمانی، کار، تعریف


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.