دوره 7، شماره 5: 1390 (ویژه نامه)

بررسی همخوانی آزمون شناختی مونترآل با آزمون معاینه مختصر وضعیت روانی در سالمندان سالم

نگين چهره‌نگار, فرنوش شمس, ساره زرشناس, فاطمه کاظمي

DOI: 10.22122/jrrs.v7i5.330

چکیده


مقدمه: آسیب شناختی خفیف (Mild cognitive impairment یا MCI) یک وضعیت بینابینی میان وضعیت شناختی طبیعی سالمندی و دمانس می‌باشد و سندرم بالینی است که در گروه آسیب‌های شناختی قرار می‌گیرد. سالمندان مبتلا به MCI خطر پیشرفت بیماری را تا دمانس و به خصوص بیماری آلزایمر دارند. با توجه به روند پیر شدن جامعه ضرورت شناسایی ابزارهایی که بتواند با روشی آسان موارد مشکوک به این اختلال را شناسایی کنند، به شدت احساس می‌شود. این مطالعه با هدف بررسی همخوانی بین دو آزمون MMSE (Mini-Mental state examination) و MoCA (Montreal cognitive assessment) در تعیین اختلال شناختی در سالمندان سالم که علایم بالینی اختلال شناختی خفیف را نشان نمی‌دهند، طراحی و انجام شده است.
مواد و روش‌ها:
در این مطالعه مقطعی 47 سالمند (25 زن و 22 مرد) با سن 60 سال به بالا در سطح شهر شیراز از طريق نمونه‌گيري در دسترس، مورد بررسی قرار گرفتند. از افراد شرکت کننده آزمون‌های MMSE و MoCA به صورت آزمون- پس‌آزمون و با فاصله 2 ماه گرفته شد و روش‌های آماری به کار گرفته شده جهت مقایسه همخوانی این دو آزمون شامل Regression analysis بود.

یافته‌ها: میانگین سنی افراد سالمند 05/22 ± 43/69 بود. ضریب همبستگی Pearson (0001/0 > P، 69/0 = r) رابطه معنی‌دار مثبتی بین آزمون MoCA درtest  و retest نشان داد. عدم وجود همخوانی بین دو آزمون MMSE و MoCA توسط تحلیل رگرسیون ساده (602/0 = r و 362/0 = 2R) نشان داده شد.
نتیجه گیری:
نتایج نشان داد که بین دو آزمون همخوانی قابل قبولی وجود ندارد. به نظر می‌رسد به دلیل بالا بودن ثبات داخلی آزمون ارزیابی شناختی مونترآل و سالم بودن جمعیت مورد مطالعه می‌باشد. عدم همخوانی بین نمرات این دو آزمون به معنی عدم توانایی آزمون معاینه مختصر وضعیت روانی در تشخیص اختلال شناختی خفیف شناختی می‌باشد.
کلید واژه‌ها:
آزمون معاینه مختصر وضعیت روانی،آزمون ارزیابی شناختی مونترآل، اختلال شناختی خفیف، سالمندان


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.