دوره 5، شماره 1: 1388

بررسی تأثير روش‌هاي مختلف حمل كوله‌ پشتي بر حجم‌هاي تنفسي در دانشجويان دختر

صغرا جوکار, دکتر علي قنبري, شهره تقي‌‌‌زاده, سيد عليرضا درخشان راد

DOI: 10.22122/jrrs.v5i1.33

چکیده


مقدمه: مطالعات گسترده‌ای در مورد تأثیرات حمل بر وضعیت و سیستم عضلانی اسکلتی انجام شده است، اما در مورد اثرات حمل کوله‌ پشتی بر عملکرد ریوی مطالعات کمی وجود دارد. هدف از این پژوهش بررسی اثر روش‌های مختلف حمل با 15 درصد وزن بدن بر روی حجم‌های تنفسی و مقایسه آن‌ها با یکدیگر بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه تعداد 70 نفر فرد سالم با دامنه سنی 25-18سال و میانگین 55/1 ± 47/20 سال شرکت کردند. حجم‌های تنفسی ابتدا در حالت بدون کوله ‌پشتی ارزیابی شد. سپس کوله ‌پشتی در یکی از حالت‌های حمل یک‌طرفه، مورب و دو طرفه روی بدن قرار گرفت و دو‌باره حجم‌های تنفسی اندازه‌گیری شد. وسیله مورد استفاده جهت اندازه‌گیری حجم‌های تنفسی دستگاه اسپیرومتر Oxycon بود. آنالیز آماری توسط آزمون مقایسه زوج‌ها (Paired t-test) انجام شد.

یافته‌ها: مقایسه مقادیر FEV1، FVC و درصد FEV1/FVC در حالت بدون کوله‌ پشتی با سه روش حمل یک‌‌طرفه، مورب و دو طرفه تغییرات معنی‌داری نشان نداد و در مقایسه این مقادیر در سه روش حمل یک‌‌طرفه، مورب و دو طرفه به صورت دو به دو نیز تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد.

بحث: حمل کوله ‌پشتی با 15 درصد وزن بدن به سه شکل یک‌طرفه، مورب و دو طرفه تغییر معنی‌داری در حجم‌های تنفسی ایجاد نکرد و بین روش‌های حمل نیز تفاوت معنی‌داری دیده نشد. بنابراین، به نظر نمی‌رسد که حمل بار با 15 درصد وزن بدن بر روی سیستم تنفسی اثرات نگران‌کننده‌ای داشته باشد.


واژگان کلیدی


Backpack, Strap, Spirometer, Respiratory volumes.

تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.