دوره 8، شماره 4: 1391:621-628

رویکرد جانشینی الکتریکی- لامسه‌ای به عنوان راهكاري نوين در توان‌بخشی دهليزي- مطالعه اولیه

علي اكبر نصر اصفهاني, پريسا رسولي فر, الهام رجب پور, محمدحسين نيلفروش, مهسا سپهرنژاد

DOI: 10.22122/jrrs.v8i4.327

چکیده


مقدمه: تاكنون بيماران مبتلا به افت دهليزي دو طرفه ناشی از اتوتوكسيستي با آمينوگلوكوزيدها، با روش‌هاي مرسوم توان‌بخشي شامل تمرينات تطابقي و عادت‌سازي مورد توان‌بخشي قرار مي‌گرفتند. مطالعات نشان داده كه روش توانبخشی دهلیزی توسط سیستم جانشینی الکتریکی-لامسه‌ای (Electrotactile vestibular  substitution system یا EVSS) مي‌تواند نقش مهمي در روند توان‌بخشي اين بيماران داشته باشد. مطالعه حاضر یک مطالعه اولیه به منظور بررسي تأثير اين مداليته درماني می‌باشد.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش، 6 مرد و 4 زن مبتلا به افت دهلیزی دو طرفه، مورد توان‌بخشی توسط سيستم EVSS قرار گرفتند. این توان‌بخشی طی 10 جلسه درمانی 20 دقیقه‌ای (روزی 2 جلسه) انجام شد. پروتکل آزمون سازماندهی حسی و پرسشنامه سرگیجه جهت مقایسه نتایج قبل و بعد از درمان مورد استفاده واقع شدند. آزمون‌های پس از درمان، یک روز پس از اتمام درمان EVSS انجام گرفتند. میزان اختلاف بین گروه‌های قبل و بعد از درمان، توسط آزمون t با استفاده از نرم افزار آماری 16SPSS با لحاظ قرار دادن شرط اختلاف معنی‌داری (05/0 > P) بررسی شد.یافته‌ها: همه بیماران پس از دوره 5 روزه درمان توسط EVSS در SOT و پرسش‌نامه DHI امتیازات بهتری کسب کردند (05/0 > P). دفعات افتادن در مرحله 5 SOTکاهش یافت (05/0 > P). بیماران پس از این دوره قادر بودند وضعیت عمودی خود را در موقعیت رومبرگ با چشمان بسته و روی سطح نرم حفظ کنند و حرکات یکنواخت تر و راه رفتن (Gait) پایدارتر شد (05/0 > P).نتیجه‌گیری: این نتایج نشان دهنده بهبود علایم بیماران به واسطه رویکرد جانشینی الکتریکی-لامسه‌ای می‌باشد که بر امکان جانشینی سیستم‌های حسی جهت بهبود نقایص دهليزي تأکید دارد.

کلید واژه‌ها: توان‌بخشی دهلیزی، سیستم جانشینی الکتریکی- لامسه‌ای،‌ اختلالات تعادلی


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.