دوره 14، شماره 4: 1397:206-213

بررسی ارتباط بین بلوغ با امتیازات غربالگری عملکرد حرکتی دانش‌آموزان دختر و پسر

خدایار قاسم‌پور, محمد حسین علیزاده, هومن مینونژاد, مهدیه آکوچکیان

DOI: 10.22122/jrrs.v14i4.3250

چکیده


مقدمه: طی دوران رشد و قبل از بلوغ و پس از آن، افراد دچار تغییرات زیادی در عوامل مختلف زیستی و بدنی می‌شوند. چنین به نظر می‌رسد که این تغییرات با الگوهای عصبی- عضلانی در ارتباط است و در اجرای حرکات عملکردی پسران و دختران جوان در زمان بلوغ تفاوت‌های اساسی وجود دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارتباط‌سنجی بین بلوغ با امتیازات غربالگری عملکرد حرکتی (Functional Movement Screen یا FMS) دانش‌آموزان دختر و پسر بود.

مواد و روش‌ها: این تحقیق بر روی ۷۰۰ نفر از دانش‌آموزان دختر و پسر ۹ تا ۱۸ ساله مدارس شهرکرد انجام شد. نمونه‌ها در ۱۰ گروه ۳۵ نفره پسر و ۱۰ گروه ۳۵ نفره دختر قرار گرفتند. جهت ارزیابی بلوغ و عملکرد حرکتی به ترتیب از فرمول شاخص پیش‌بینی بلوغ (Predicted maturity offset) و مجموعه آزمون‌های FMS استفاده شد. آزمون همبستگی Spearman به منظور بررسی رابطه بین بلوغ با امتیازات آزمون‌های FMS مورد استفاده قرار گرفت (050/0 ≥ P).

یافته‌ها: بر اساس نتایج آزمون Spearman، همبستگی معنی‌داری بین شاخص پیش‌بینی بلوغ و امتیازات آزمون‌های FMS وجود داشت (۰01/۰ > P، 154/۰ = r). همچنین، بین شاخص پیش‌بینی بلوغ و امتیازات آزمون‌های FMS در پسران همبستگی معنی‌داری مشاهده گردید (۰01/۰ > P، ۳۳۴/۰ = r)، اما این همبستگی برای دختران معنی‌دار نبود (050/0 < P، ۰۸۲/۰- = r).

نتیجه‌گیری: همبستگی معنی‌داری بین شاخص پیش‌بینی بلوغ و امتیازات آزمون‌های FMS دانش‌آموزان وجود دارد، اما این همبستگی برای دختران معنی‌دار نمی‌باشد. بنابراین، شناخت در مورد این که اجرای آزمون‌های FMS با بلوغ چه تغییراتی خواهد داشت، می‌تواند به عنوان هدف برای برنامه‌ریزی تمرینات در نظر گرفته شود. بهتر است تحقیقاتی نیز با هدف بررسی و شناسایی علل این تفاوت‌ها انجام گیرد. همچنین، با توجه به این که ممکن است آزمون‌های FMS تحت تأثیر بلوغ قرار گیرد، هنگام تفسیر نتایج این آزمون‌ها پیشنهاد می‌شود که سن بیولوژیکی به جای سن تقویمی در نظر گرفته شود.


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.