در نوبت چاپ

آزمون‌های ارزیابی نوای گفتار: بررسی مروری روایی

فاطمه فکار قراملکی, نسرین داردانی, سیده مریم خدامی, شهره جلایی

DOI: 10.22122/jrrs.v14i4.3247

چکیده


مقدمه: یکی از مؤلفه‌های مهم در برقراری ارتباط، نوای گفتار می‌باشد که ویژگی‌های زبرزنجیری گفتار را توصیف می‌کند. از آن‌جا که آزمون‌ها، ابزارهایی برای کمی کردن توانایی‌های گفتار و زبان به شمار می‌روند، می‌توان گفت که جهت ارزیابی، غربالگری، توصیف، تشخیص و درمان جنبه‌های مختلف، نیاز به استفاده از آزمون است. پژوهش حاضر با هدف مروری بر آزمون‌های موجود در حیطه نوای گفتار، خرده آزمون‌ها، روش اجرا، نمره‌دهی و در نهایت، کاربرد آن‌ها در عرصه‌های بالینی و تحقیقاتی در کودکان و بزرگسالان انجام شد.

مواد و روش‌ها: به منظور مروری بر آزمون‌های متداول نوای گفتار، پایگاه‌های اطلاعاتی Web of Science،PubMed ، Scopus، MEDLINE، Scientific Information Database (SID)، Google Scholar، Ovid و Magiran طی سال‌های 1982 تا 2019 مورد جستجو قرار گرفت. کلمات کلیدی «نوا، ابزار، ارزیابی، تست، وسیله، تشخیص و اندازه‌گیری» استفاده گردید. مقالات به دست آمده با استفاده از معیارهای ورود شامل دسترسی به متن کامل مقاله و انگلیسی یا فارسی بودن زبان مقاله مورد بررسی قرار گرفت. از 15 مقاله یافت شده، 8 آزمون جهت بررسی بیشتر وارد تحقیق گردید.

یافته‌ها: 8 آزمون مربوط به نوای گفتار یافت شد که 5 آزمون درکی، 2 آزمون بیانی و 1 آزمون درکی- بیانی بودند. قدیمی‌ترین آزمون در سال 1981 و جدیدترین آزمون در سال 2012 طراحی شده بود.

نتیجه‌گیری: برخی از آزمون‌ها به دلیل تخصصی بودن خرده آزمون‌های مورد ارزیابی، در سال‌های اخیر بیشتر مورد استفاده قرار گرفته‌اند. مرور آزمون‌های نوای گفتار نشان می‌دهد که آزمون Profiling Elements of Prosody in Speech-Communication (PEPS-C) به دلیل ارزیابی حیطه‌های درکی- بیانی، هنجاریابی برای کودکان سالم و مبتلا به اختلال، ترجمه به چندین زبان دنیا و ویژگی‌های روان‌سنجی بالا، با مقبولیت بیشتری روبه‌رو بوده است.


واژگان کلیدی


آزمون؛ نوای گفتار؛ ویژگی‌های روا‌ن‌سنجی

تمام متن:

PDF

مراجع


Peppe S. Why is prosody in speech-language pathology so difficult? Int J Speech Lang Pathol 2009; 11(4): 258-71.

Raphael LJ, Borden GJ, Harris KS. Speech science primer: Physiology, acoustics, and perception of speech. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2007.

Yorkston K M, Hakel M, Beukelman DR, Fager S. Evidence for effectiveness of treatment of loudness, rate, or prosody in dysarthria: a systematic review. J Med Speech Lang Pathol 2007; 15(2): xi-xxxvi.

Fletcher J. The prosody of speech: Timing and rhythm. In: Hardcastle WJ, Laver J, Gibbon FE, editors. The handbook of phonetic sciences. 2nd ed. Hoboken, NJ: Wiley; 2010. p. 521-602.

Fakar Gharamaleki F, Shahbodaghi MR, Jahan A, Jalayi Sh. Investigation of acoustic characteristics of speech motor control in children who stutter and children who do not stutter. J Rehabil 2016; 17(3): 232-243. [In Persian].

Martinez-Castilla P, Peppe S. Developing a test of prosodic ability for speakers of Iberian Spanish. Speech Commun 2008; 50(11-12): 900-15.

Koike KJ, Asp CW. Tennessee Test of rhythm and intonation patterns. J Speech Hear Disord 1981; 46(1): 81-7.

Crystal D. Profiling linguistic disability. San Diego, CA: Singular Pub. Group; 1992.

Pindzola RH. VAP, a voice assessment protocol for children and adults. Austin, Tex.: Pro-ed; 1987.

Shriberg LD, Kwiatkowski J, Rasmussen C. Prosody-voice screening Profile (PVSP): Scoring forms and training materials. Tucson, AZ: Communication Skill Builders; 1990.

Blonder L, Bowers D, Heilman K. Florida Affect Battery. Gainesville, FL: Center for Neuropsychological Studies, Department of Neurology; 1998.

Mirahadi SS, Khatoonabadi SA, Fekar Gharamaleki F. A review of divided attention dysfunction in Alzheimer's disease, Middle East J Rehabil Health Stud 2018; 5(3): e64738.

Richmond VP, McCroskey JC. Nonverbal behavior in interpersonal relations. Allyn and Bacon; 1995.

Peppe S, McCann J. Assessing intonation and prosody in children with atypical language development: the PEPS-C test and the revised version. Clin Linguist Phon 2003; 17(4-5): 345-54.

Peppe S, McCann J, Gibbon F, O’Hare A, Rutherford M. Assessing prosodic and pragmatic ability in children with high-functioning autism. J Pragmat 2006; 38(10): 1776-91.

Peppe S, McCann J, Gibbon F, O'Hare A, Rutherford M. Receptive and expressive prosodic ability in children with high-functioning autism. J Speech Lang Hear Res 2007; 50(4): 1015-28.

Ghorbani E, Khoddami SM, Soleymani Z, Jalaie S, Khodadadi M Cross-cultural adaptation of profiling elements of prosody in speech_communication: Validity and reliability in Persian. Modern Journal of Language Teaching Methods 2017; 7(4): 410-21.

Samuelsson C, Scocco C, Nettelbladt U. Towards assessment of prosodic abilities in Swedish children with language impairment. Logoped Phoniatr Vocol 2003; 28(4): 156-66.

Samuelsson C, Nettelbladt U. Prosodic problems in Swedish children with language impairment: Towards a classification of subgroups. Int J Lang Commun Disord 2004; 39(3): 325-44.

Torke Ladani N, Agharasouli Z, Ashayeri H, Mahmoudi Bakhtiyari B, Kamali M, Ziatabar Ahmadi SZ. Development, validity and reliability of the speech prosody comprehension test. Audiology 2012; 21(1): 69-75. [In Persian].

Ostendorfy M, Shafranz I, Bates R. Prosody models for conversational speech recognition. Proceedings of the 2nd Plenary Meeting and Symposium on Prosody and Speech Processing 2003; 147-154.

Regenbogen C, Schneider DA, Finkelmeyer A, Kohn N, Derntl B, Kellermann T, et al. The differential contribution of facial expressions, prosody, and speech content to empathy. Cogn Emot 2012; 26(6): 995-1014.

Tseng SC. Grammar, prosody and speech disfluencies in spoken dialogues [Thesis]. Bielefeld, Germany: Bielefeld University; 1999.

O'Shaughnessy, D. Relationships between syntax and prosody for speech synthesis. InProceedings of the ESCA tutorial day on speech synthesis 1990; 39-42.

Cutler A, Dahan D, van Donselaar W. Prosody in the comprehension of spoken language: A literature review. Lang Speech 1997; 40(Pt 2): 141-201.

Diehl JJ, Paul R. The assessment and treatment of prosodic disorders and neurological theories of prosody. Int J Speech Lang Pathol 2009; 11(4): 287-92.

Rodriguez RH. Acoustic and perceptual comparisons of imitative prosody in kindergartners with and without speech disorders [MSc Thesis]. Tampa, FL: University of South Florida; 1998.

Munhall KG, Jones JA, Callan DE, Kuratate T, Vatikiotis-Bateson E. Visual prosody and speech intelligibility: Head movement improves auditory speech perception. Psychol Sci 2004; 15(2): 133-7.

Pell MD. Cerebral mechanisms for understanding emotional prosody in speech. Brain Lang 2006; 96(2): 221-34.

Thompson WF, Schellenberg EG, Husain G. Perceiving prosody in speech. Effects of music lessons. Ann N Y Acad Sci 2003; 999: 530-2.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.