دوره 14، شماره 4: 1397:189-198

مقایسه تأثیر فیزیوتراپی پیوسته و متناوب بر درد و عملکرد افراد مبتلا به استئوآرتریت متوسط زانو: کارآزمایی بالینی تصادفی شده مقدماتی

شهباز شیبانی, سید محسن میربد, زهرا سادات رضائیان, محمد عباسی, حسین اکبری اقدم

DOI: 10.22122/jrrs.v14i4.3239

چکیده


مقدمه: استئوآرتریت، شایع‌ترین بیماری مفصلی می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه تأثیر فیزیوتراپی پیوسته و متناوب بر میزان درد و عملکرد افراد مبتلا به استئوآرتریت متوسط زانو انجام شد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 20 بیمار مبتلا به استئوآرتریت متوسط زانو به صورت تصادفی در دو گروه فیزیوتراپی پیوسته و متناوب تقسیم شدند. درمان مشابه شامل 10 جلسه فیزیوتراپی در گروه‌ها انجام گردید؛ به طوری که فرکانس درمان در گروه پیوسته، 6 جلسه در هفته و در گروه متناوب، 3 جلسه در هفته بود. ارزیابی قبل، بلافاصله بعد و یک ماه بعد به وسیله پرسش‌نامه‌های Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)، Intermittent and Constant Osteoarthritis Pain (ICOAP)، آزمون‌های 6 دقیقه‌ای راه رفتن، برخاستن و راه رفتن و مقیاس دیداری درد (Visual analogue scale یا VAS) صورت گرفت. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های Independent t و Repeated measures ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: به جزء نمره فعالیت روزانه از مقیاس KOOS که در گروه پیوسته بلافاصله (048/0 = P) و یک ماه بعد (030/0 = P) به طور معنی‌داری کمتر از گروه متناوب بود، دو گروه تفاوت معنی‌داری در مراحل ارزیابی نداشتتد (050/0 < P). نمره آزمون‌های 6 دقیقه‌ای راه رفتن (046/0 = P)، برخاستن و راه رفتن (040/0 = P)، درد مداوم (006/0 = P)، علایم (020/0 = P)، درد (003/0 = P) و کیفیت زندگی (010/0 = P) مربوط به مقیاس KOOS در گروه پیوسته پس از 10 جلسه تفاوت معنی‌داری را نشان داد. همچنین، در این گروه اختلاف معنی‌داری در نمره فعالیت روزانه و درد در VAS (002/0 = P) پس از جلسه دهم و یک ماه پیگیری نسبت به قبل از مداخله مشاهده شد. در گروه متناوب نیز نمره درد در مقیاس VAS (010/0 = P) و درد مداوم (030/0 = P) پس از ده جلسه و یک ماه پیگیری و نمره علایم و فعالیت روزانه (030/0= P) پس از ده جلسه نسبت به قبل از مداخله اختلاف معنی‌داری داشت.

نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد، فیزیوتراپی پیوسته و متناوب در کوتاه مدت، تفاوتی در بهبود درد و عملکرد افراد مبتلا به استئوآرتریت متوسط زانو ندارند و درمانگر می‌تواند فرکانس درمان را بر اساس ترجیح فرد و محدودیت‌های زمانی شرکت در جلسات درمانی تنظیم نماید. شاید درمان روزانه پیوسته برای کاهش درد و درمان متناوب برای آثار ماندگارتر مناسب‌تر می‌باشد.


واژگان کلیدی


استئوآرتریت زانو؛ درد؛ عملکرد؛ فیزیوتراپی پیوسته و متناوب

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.