دوره 5، شماره 1: 1388

تاثیر برنامه های Back School بر کاهش میزان کمردرد و تغییرات قوسهای ستون فقرات

فرزاد سرخيل, زهرا عبدالوهابي, خداداد لطافت کار, داوود خسروي, محمد رضا معتمد, سمانه سليمي, هانيه رحمتي

DOI: 10.22122/jrrs.v5i1.32

چکیده


مقدمه: اغلب تحقیقات نشان داده‌اند که دستور‌العمل‌های BACK SCHOOL روش مؤثری جهت افزایش سطح دانش کارگران است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر برنامه‌های  Back Schoolبر کاهش میزان کمردرد و تغییرات قوس‌های ستون فقرات می‌باشد.

مواد و روشها: در این پژوهش کارگران کارخانه ایران خودرو، از سه شرایط کاری مختلف (300نفر) با میانگین سنی6/6 ± 31 سال انتخاب شدند. ابتدا زاویه لوردوز کمری، کایفوز سینه‌ای و میزان کمردرد آن‌ها اندازه‌گیری شده و سپس به دو گروه تقسیم‌بندی شدند و برنامه‌های Back School روی یکی از گروه‌ها اجرا گردید. آزمون آماری تی مستقل و تی زوجی برای تجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفتند.

یافته‌ها: نتایج آزمون آماری تی زوجی نشان داد که در گروه اجرا کننده برنامه‌های Back  Schoolتغییر قابل توجهی در زاویه لوردوز کمری (p = 0.672)، کایفوز سینه‌ای (p = 0.517) و میزان کمردرد (p = 0.399) آزمودنی‌ها مشاهده نشد.

بحث: بر اساس نتایج تحقیق حاضر نتیجه‌گیری می‌شود که شرایط کاری عامل اثر گذاری روی زاویه لوردوز کمری، کایفوز سینه‌ای و میزان کمردرد افراد می‌باشد و برنامه‌های Back School یکی از بهترین برنامه‌ها برای حفظ وضعیت مطلوب در شرایط کاری است.


واژگان کلیدی


ستون فقرات، مدرسه پشت، کمردرد

تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.