دوره 14، شماره 2: 1397:74-79

بررسی تکرار و کیفیت اجرای آموزش عضلات کف لگن در زنان مبتلا به پرولاپس ارگان‌های لگنی با حداقل یک زایمان

افسانه نیکجوی, فاطمه مردانلو, بهنوش وثاقی, رضوان میرزایی

DOI: 10.22122/jrrs.v14i2.3176

چکیده


مقدمه: اختلالات كف لگن، از جمله شكایات شايع مراجعان به درمانگاه زنان مي‌باشد و یک سوم جامعه زنان بالغ دچار این اختلالات هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نحوه و میزان آموزش عضلات کف لگن در زنان دچار پرولاپس انجام شد.

مواد و روش‌ها: با مراجعه به درمانگاه‌های زنان در سطح شهر قم، 100 نفر از افرادی که دارای درجاتی از پرولاپس بودند، با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و بر اساس معاینه بالینی و با استفاده از مانور Valsalva توسط متخصص زنان یا با مراجعه به پرونده بیماران در بیمارستان شهید بهشتی قم انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌هاي مورد نياز با استفاده از مصاحبه حضوری جمع‌آوري گرديد و سپس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

یافتهها: میانگین سنی شرکت‌کنندگان 01/13 ± 41/43 سال و میانگین شاخص توده بدنی آن‌ها 69/4 ± 63/28 کیلوگرم بر مترمربع بود. تنها 00/18 درصد از زنان تحت آموزش تمرینات کف لگن قرار گرفته و از بین آن‌ها، 89/38 درصد تمرینات کف لگن را بعد از زایمان انجام داده بودند. 22/72 درصد از نمونه‌ها تمرینات کف لگن را به درستی یاد گرفته بودند. 77/77 درصد آموزش انفرادی و 23/22 درصد آموزش گروهی در کلاس‌های آمادگی برای بارداری را دریافت کرده بودند. آموزش تمرینات در همه افراد به صورت شفاهی بود و آموزش عملی انجام نشده بود. فقط 55/5 درصد از افراد توسط فرد آموزش دهنده برای انجام تمرینات پیگیری شده بودند.

نتیجه‎گیری: آموزش عضلات کف لگن در زنان با حداقل یک زایمان و دچار پرولاپس به طور مناسب و کافی انجام نمی‌شود و به دلیل عدم پیگیری از سوی فرد آموزش دهنده، تعداد کمی از افراد تمرینات را انجام می‌دهند.


واژگان کلیدی


پرولاپس ارگان‌های لگنی؛ کف لگن؛ عضلات؛ آموزش؛ زایمان؛ زنان

تمام متن:

PDF

مراجع


Bump RC, Norton PA. Epidemiology and natural history of pelvic floor dysfunction. Obstet Gynecol Clin North Am 1998; 25(4): 723-46.

Walker GJ, Gunasekera P. Pelvic organ prolapse and incontinence in developing countries: Review of prevalence and risk factors. Int Urogynecol J 2011; 22(2): 127-35.

Hendrix SL, Clark A, Nygaard I, Aragaki A, Barnabei V, McTiernan A. Pelvic organ prolapse in the Women's Health Initiative: Gravity and gravidity. Am J Obstet Gynecol 2002; 186(6): 1160-6.

Braekken IH, Majida M, Engh ME, Bo K. Can pelvic floor muscle training reverse pelvic organ prolapse and reduce prolapse symptoms? An assessor-blinded, randomized, controlled trial. Am J Obstet Gynecol 2010; 203(2): 170-7.

Athanasiou S, Grigoriadis T, Chalabalaki A, Protopapas A, Antsaklis A. Pelvic organ prolapse contributes to sexual dysfunction: A cross-sectional study. Acta Obstet Gynecol Scand 2012; 91(6): 704-9.

Mannella P, Palla G, Bellini M, Simoncini T. The female pelvic floor through midlife and aging. Maturitas 2013; 76(3): 230-4.

Bozkurt M, Yumru AE, Sahin L. Pelvic floor dysfunction, and effects of pregnancy and mode of delivery on pelvic floor. Taiwan J Obstet Gynecol 2014; 53(4): 452-8.

Rostaminia G, White D, Hegde A, Quiroz LH, Davila GW, Shobeiri SA. Levator ani deficiency and pelvic organ prolapse severity. Obstet Gynecol 2013; 121(5): 1017-24.

Giarenis I, Robinson D. Prevention and management of pelvic organ prolapse. F1000Prime Rep 2014; 6: 77.

Doaee M, Moradi-Lakeh M, Nourmohammadi A, Razavi-Ratki SK, Nojomi M. Management of pelvic organ prolapse and quality of life: A systematic review and meta-analysis. Int Urogynecol J 2014; 25(2): 153-63.

Serati M, Rizk D, Salvatore S. Vaginal birth and pelvic floor dysfunction revisited: Can cesarean delivery be protective? Int Urogynecol J 2016; 27(1): 1-2.

Braekken IH, Majida M, Engh ME, Bo K. Morphological changes after pelvic floor muscle training measured by 3-dimensional ultrasonography: A randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2010; 115(2 Pt 1): 317-24.

Sun Z, Zhu L, Lang J, Zhang Y, Liu G, Chen X, et al. Postpartum pelvic floor rehabilitation on prevention of female pelvic floor dysfunction: a multicenter prospective randomized controlled study. Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi 2015; 50(6): 420-7. [In Chinese].

Resende AP, Stupp L, Bernardes BT, Oliveira E, Castro RA, Girao MJ, et al. Can hypopressive exercises provide additional benefits to pelvic floor muscle training in women with pelvic organ prolapse? Neurourol Urodyn 2012; 31(1): 121-5.

Mousavi A, Mostafaei P. Assessment of the frequency of pelvic organ prolapse and its risk factors in menopausal women referred to the hospitals of Iran University of Medical Sciences in 2004. Razi J Med Sci 2007; 14(54): 167-77. [In Persian].

Sparrow JM, Bron AJ, Brown NA, Ayliffe W, Hill AR. The Oxford Clinical Cataract Classification and Grading System. Int Ophthalmol 1986; 9(4): 207-25.

Alves FK, Riccetto C, Adami DB, Marques J, Pereira LC, Palma P, et al. A pelvic floor muscle training program in postmenopausal women: A randomized controlled trial. Maturitas 2015; 81(2): 300-5.

Hagen S, Glazener C, McClurg D, Macarthur C, Elders A, Herbison P, et al. Pelvic floor muscle training for secondary prevention of pelvic organ prolapse (PREVPROL): A multicentre randomised controlled trial. Lancet 2017; 389(10067): 393-402.

Howard D, Makhlouf M. Can pelvic floor dysfunction after vaginal birth be prevented? Int Urogynecol J 2016; 27(12): 1811-5.

Durnea CM, Khashan AS, Kenny LC, Tabirca SS, O'Reilly BA. The role of prepregnancy pelvic floor dysfunction in postnatal pelvic morbidity in primiparous women. Int Urogynecol J 2014; 25(10): 1363-74.

Rinne KM, Kirkinen PP. What predisposes young women to genital prolapse? Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1999; 84(1): 23-5.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.