دوره 14، شماره 1: 1397:15-24

تأثیر تمرینات آب‌ درمانی بر درد، حس وضعیت مفصل و تشخیص دو نقطه در زنان مبتلا به کمردرد غیر اختصاصی مزمن

سیده یاسمن اسدی, امیر لطافتکار, صدرالدین شجاع‌الدین, سجاد رضایی

DOI: 10.22122/jrrs.v14i1.3119

چکیده


مقدمه: بیماران مبتلا به کمردرد غیر اختصاصی (Non-specific low back pain یا NSLBP) مزمن، دچار نقص در حس وضعیت مفصل و تشخیص دو نقطه می‌باشند و این اختلالات با میزان درد این بیماران ارتباط دارد. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی تأثیر تمرینات آب درمانی بر درد، حس وضعیت مفصل و تشخیص دو نقطه در زنان مبتلا به NSLBP و اختلال کنترل حرکت بود.

مواد و روش‌ها: 25 زن مبتلا به NSLBP با استفاده از پرسش‌نامه ناتوانی Oswestry (Oswestry Disability Index یا ODI) انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه تجربی (12 نفر) و شاهد (13 نفر) قرار گرفتند. گروه تجربی 8 هفته تمرینات آب درمانی را دریافت کرد و گروه شاهد هیچ‌گونه تمرینی انجام نداد. قبل و پس از انجام مداخله‌های تمرین، از مقیاس دیداری درد (Visual analogue scale یا VAS)، گونیامتر و کالیپر به ترتیب برای سنجش درد کمر، حس وضعیت مفصل و تشخیص بین دو نقطه استفاده گردید. برای مقایسه درون گروهی و بین گروهی به ترتیب از آزمون‌های Paired t و Independent t استفاده شد.

یافته‌ها: تفاوت معنی‌داری بین متغیرهای درد (007/0 = P)، حس وضعیت مفصل (005/0 = P) و تشخیص دو نقطه (008/0 = P) در مرحله پیش‌آزمون نسبت به پس‌آزمون در گروه تجربی وجود داشت؛ در حالی که تفاوت‌ها در گروه شاهد معنی‌دار نبود.

نتیجه‎گیری: تمرینات آب درمانی منجر به کاهش درد، بهبود حس وضعیت مفصل و تشخیص دو نقطه در زنان مبتلا به NSLBP و اختلال کنترل حرکت می‌شود. بنابراین، استفاده از تمرینات آب درمانی در درمان این بیماران توصیه می‌گردد.


واژگان کلیدی


درد مزمن؛ کمردرد؛ تمرینات آب درمانی

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.