دوره 14، شماره 1: 1397:9-14

آیا آزمون غربالگری حرکات عملكردی می‌تواند اسکولیوز غیر ساختاری زنان دانشجو را پیش‌بینی کند؟

ناهید علافان, رضا رجبی, شهناز شهربانیان, هومن مینونژاد

DOI: 10.22122/jrrs.v14i1.3113

چکیده


مقدمه: اسکولیوز، یکی از ناهنجاری‌های پیچیده ستون فقرات است که تشخیص زودهنگام آن، احتمال جراحی را کاهش می‌دهد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی قابلیت آزمون غربالگری حرکات عملكردی در پیش‌بینی اسکولیوز غیر ساختاری زنان دانشجو بود.

مواد و روش‌ها: 98 دانشجوی زن از میان 1672 نفر انتخاب و به دو گروه اسکولیوز (43 زن با انحنای چپ در ستون فقرات سینه‌ای) و سالم (55 زن) تقسیم شدند. زاویه انحنا و حرکات عملکردی به ترتیب با فتوگرافی و آزمون غربالگری حرکات عملکری (Functional Movement Screen یا FMS) مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت بررسی اثر متغیرهای پیش‌بین (آزمون FMS) بر متغیر ملاک (اسکولیوز و سالم) از تحلیل Logistic regression استفاده گردید.

یافته‌ها: ارتباط معکوس و معنی‌داری بین اسکولیوز با اسکات کامل (0٫001 > P)، گام‌برداری از روی مانع (0٫001 > P)، گام به جلو در یک خط (0٫006 = P)، بالا آوردن مستقیم و فعال پا (0٫001 > P)، شنای پایداری تنه (0٫001 > P) و پایداری چرخشی (0٫001 > P) وجود داشت. نتایج تحلیل Logistic regression نشان داد که امتیاز پایین در گام‌برداری از روی مانع (0٫006 = P) و بالا آوردن مستقیم و فعال پا (0٫020 = P) می‌تواند احتمال وقوع اسکولیوز را پیش‌بینی کند.

نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد ارزیابی حرکت، روش مؤثری در پیش‌بینی احتمال وقوع اسکولیوز غیر ساختاری می‌باشد.


واژگان کلیدی


اسکولیوز؛ حرکت؛ زنان؛ دانشجویان

مراجع


Romano M, Minozzi S, Zaina F, Saltikov JB, Chockalingam N, Kotwicki T, et al. Exercises for adolescent idiopathic scoliosis: A Cochrane systematic review. Spine (Phila Pa 1976) 2013; 38(14): E883-E893.

Bettany-Saltikov J, Parent E, Romano M, Villagrasa M, Negrini S. Physiotherapeutic scoliosis-specific exercises for adolescents with idiopathic scoliosis. Eur J Phys Rehabil Med 2014; 50(1): 111-21.

Rosenberg JJ. Scoliosis. Pediatr Rev 2011; 32(9): 397-8.

Pin LH, Mo LY, Lin L, Hua LK, Hui HP, Hui DS, et al. Early diagnosis of scoliosis based on school-screening. J Bone Joint Surg Am 1985; 67(8): 1202-5.

Fong DYT. Should screening for scoliosis be conducted? ArgoSpine News and Journal 2012; 24(1-2): 46-9.

Alves de Araujo ME, Bezerra da SE, Bragade MD, Cader SA, Shiguemi Inoue SA, Dantas EH. The effectiveness of the Pilates method: Reducing the degree of non-structural scoliosis, and improving flexibility and pain in female college students. J Bodyw Mov Ther 2012; 16(2): 191-8.

Hawes MC, O'brien JP. The transformation of spinal curvature into spinal deformity: pathological processes and implications for treatment. Scoliosis 2006; 1(1): 3.

Han J, Xu Q, Yang Y, Yao Z, Zhang C. Evaluation of quality of life and risk factors affecting quality of life in adolescent idiopathic scoliosis. Intractable Rare Dis Res 2015; 4(1): 12-6.

Filipovic V, Viskic-stalec N. The mobility capabilities of persons with adolescent idiopathic scoliosis. Spine (Phila Pa 1976) 2006; 31(19): 2237-42.

Daryabor A, Arazpour M, Sharifi G, Bani MA, Aboutorabi A, Golchin N. Gait and energy consumption in adolescent idiopathic scoliosis: A literature review. Ann Phys Rehabil Med 2017; 60(2): 107-16.

Cook G. Movement: Functional movement systems: Screening, assessment, corrective strategies. 1st ed. Portland, OR: Lotus Publishing; 2011. p. 79, 90-106.

Mitchell UH, Johnson AW, Adamson B. Relationship between functional movement screen scores, core strength, posture, and body mass index in school children in Moldova. J Strength Cond Res 2015; 29(5): 1172-9.

Plichta SB, Kelvin EA. Munro's Statistical Methods for Health Care Research. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams and Wilkins; 2012. p. 309.

Anderson BE, Neumann ML, Huxel Bliven KC. Functional movement screen differences between male and female secondary school athletes. J Strength Cond Res 2015; 29(4): 1098-106.

Butler RJ, Plisky PJ, Southers C, Scoma C, Kiesel KB. Biomechanical analysis of the different classifications of the Functional Movement Screen deep squat test. Sports Biomech 2010; 9(4): 270-9.

Leal JS, Aroeira RMC, Gressler V, Greco M, Pertence AEM, Lamounier JA. Accuracy of photogrammetry for detecting adolescent idiopathic scoliosis progression. Spine J 2018. [In Press].

Ernst MJ, Rast FM, Bauer CM, Marcar VL, Kool J. Determination of thoracic and lumbar spinal processes by their percentage position between C7 and the PSIS level. BMC Res Notes 2013; 6: 58.

Linek P, Saulicz E, Kuszewski M, Wolny T. Ultrasound assessment of the abdominal muscles at rest and during the aslr test among adolescents with scoliosis. Clin Spine Surg 2017; 30(4): 181-6.

Lederman E. Neuromuscular rehabilitation in manual and physical therapies: principles to practice. London, UK: Churchill Livingstone/Elsevier; 2010.

Mohler ML. The ability of the FMS to predict knee injury in female collegiate athletes [MSc Thesis]. Greensboro, NC: The University of North Carolina; 2014.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.