دوره 13، شماره 6: 1396:366-369

جایگاه خدمات توان‌بخشی در سیاست‌های کلی سلامت ایران

ابراهیم صادقی دمنه, سعید فرقانی

DOI: 10.22122/jrrs.v13i6.3071

چکیده


نگارندگان نامه بر اساس تجربه همکاری با سازمان بهداشت جهانی در تدوین استانداردهای بین‌المللی ارایه خدمات توان‌بخشی، مدل مفهومی را جهت نهادینه‌سازی، استقرار و دسترسی به خدمات با کیفیت توان‌بخشی تهیه نموده‌اند. این مدل، از طریق تمرکز بر چهار بخش اساسی ارایه خدمات (شامل سیاست‌ها، سازمان‌ها، مداخلات و کارکنان) در پی توسعه کمی و کیفی خدمات توان‌بخشی در جامعه است. نگارندگان این نامه، معتقدند که مطالعات و پژوهش‌های علمی در قالب این مدل مفهومی، می‌تواند پشتوانه منسجمی برای نیازسنجی، برنامه‌ریزی، اقدام و نظارت در خدمات توان‌بخشی فراهم سازد. همچنین، می‌تواند زمینه هم‌گرایی و هم‌افزایی نیروهای علمی و متعهد دانشگاهی و متخصصین نهادهای مرتبط با امور معلولین و توان‌بخشی را فراهم نمایند و تحقق اهداف متعالی در ارایه خدمت به معلولین و توان‌خواهان را فراهم سازد...


واژگان کلیدی


توان‌بخشی؛ سیاست‌ سلامت؛مدل مفهومی؛ ایران

تمام متن:

PDF

مراجع


The Office of the Supreme Leader. Supreme Leader Announces General Employment Policies [Online]. [cited 2011 Jul 9]; Available from: URL: http://www.leader.ir/en/content/8405/Supreme-Leader-Announces-General-Employment-Policies

(2) Alonso Y. The biopsychosocial model in medical research: The evolution of the health concept over the last two decades. Patient Educ Couns 2004; 53(2): 239-44.

(3) Oliver M. Understanding disability: From theory to practice. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan; 1996.

(4) Mpofu E, Oakland T. Rehabilitation and health assessment: Applying ICF guidelines. New York, NY: Springer; 2009.

(5) World Health Organization. WHO global disability action plan 2014-2021: Better health for all people with disability. Geneva, Switzerland: WHO; 2015.

(6) Hendricks A. UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Eur J Health Law 2007; 14: 273.

(7) Shakespeare T, Officer A. World report on disability. Disabil Rehabil 2011; 33(17-18): 1491.

(8) Sadeghi-Demneh E, Forghany S, Onmanee P, Trinler U, Dillon MP, Baker R. The influence of standards and clinical guidelines on prosthetic and orthotic service quality: a scoping review. Disabil Rehabil 2018; 40(20): 2458-65.

(9) Forghany S, Sadeghi-Demneh E, Trinler U, Onmanee P, Dillon MP, Baker R. The influence of staff training and education on prosthetic and orthotic service quality: A scoping review. Prosthet Orthot Int 2018; 42(3): 258-64.

(10) World Health Organization. WHO standards for prosthetics and orthotics. Geneva, Switzeland: World Health Organization; 2017.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.