دوره 8، شماره 5: 1391:970-976

مقایسه سرعت حرکتی در کودکان و نوجوانان نابینا و همتایان سالم

وحيد نجاتي, هاجر بهرامي, فاطمه ديبايي

DOI: 10.22122/jrrs.v8i5.306

چکیده


مقدمه: آسیب دیداری روی تمام جنبه‌های رشدی کودک تأثیر می‌گذارد. هدف از این مطالعه، مقایسه سرعت حركتي بین کودکان و نوجوانان نابینا و همتایان سالم بود.

مواد و روش‌ها: پژوهش مقطعی- تحلیلی حاضر با روش نمونه‌گیری در دسترس بر روی 30 دانش‌آموز نابینا و 30 دانش‌آموز نيز به عنوان همتايان سالم از مدارس شهر تهران انجام شد. تكليف ضربه زدن با انگشت به عنوان آزمون عصب روان‌شناختي، جهت ارزیابی مورد استفاده قرار گرفت. داده‌های جمع‌آوری شده به کمک آزمون Independent t تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها: بین دو گروه از نظر سرعت حركتي دست راست(001/0 ≥ P)، دست چپ (0001/0 ≥ P) و هر دو دست (0001/0 ≥ P) تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

نتیجه‌گیری: وقتی سیستم دیداری آسیب دیده است، مشکلاتی در توانایی حرکتی نیز ظاهر می‌شود. در ارزیابی بالینی و مداخلات مربوط به گروه‌های مبتلا به نابینایی، باید به همزمانی آسیب‌های دیداری و نقص‌های حرکتی توجه شود.

کلید واژه‌ها: سرعت حركتي، نابینایی مطلق، آسیب دیداری، یکپارچگی حسی، کودکان و نوجوانان


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.