دوره 13، شماره 5: 1396:263-270

تأثیر استفاده از کلاه‌های ایمنی در تکواندو بر پارامترهای دینامیکی مرتبط با آسیب سر

ندا بروشک, حسن خوشنودی, منصور اسلامی, حسین خدارحمی

DOI: 10.22122/jrrs.v13i5.3050

چکیده


مقدمه: تأثیر استفاده از کلاه‌های ایمنی در تکواندو بر پارامترهای مهم آسیب سر، هنوز به طور کامل مشخص نشده است. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی میزان تغییرات شتاب چرخشی، شتاب خطی و نیروی ضربه سر در هنگام استفاده از کلاه ایمنی در تکواندو بود.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش تجربی، 14 تکواندوکار مرد حرفه‌ای شرکت کردند. جهت بررسی تأثیر کلاه‌ها بر پارامترهای آسیب سر، از یک دستگاه متشکل از یک سر و گردن مصنوعی، یک بازوی مکانیکی که نماینده پای تکواندوکار است و یک مجموعه کامپیوتری جهت ارزیابی، نظارت و ثبت اطلاعات که توسط محقق ساخته و به ثبت رسیده است، استفاده شد. نتایج در برنامه MATLAB به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری نتایج، از آزمون One-way repeated measures ANOVA و به دنبال آن، از آزمون Bonferroni استفاده گردید (050/0 > P).

یافته‌ها: تمامی کلاه‌ها، نیروی ضربه و شتاب خطی سر را به طور معنی‌داری کاهش دادند (001/0 = P). کلاه‌های خارجی و کلاه‌های ایرانی، به طور معنی‌داری به ترتیب منجر به کاهش و افزایش شتاب چرخشی سر شدند (001/0 = P).

نتیجه‎گیری: همه کلاه‌ها، محافظ خوبی برای پیش‌گیری از آسیب‌های ناشی از نیروی ضربه و شتاب خطی می‌باشند، اما هیچ یک از این کلاه‌ها، نتوانستند شتاب چرخشی سر را به کمتر از آستانه آسیب سر کاهش دهند.


واژگان کلیدی


نیروی ضربه؛ شتاب خطی؛ شتاب چرخشی؛ تکواندو؛ آسیب سر

تمام متن:

PDF

مراجع


Marar M, McIlvain NM, Fields SK, Comstock RD. Epidemiology of concussions among United States high school athletes in 20 sports. Am J Sports Med 2012; 40(4): 747-55.

Abrahams S, Fie SM, Patricios J, Posthumus M, September AV. Risk factors for sports concussion: an evidence-based systematic review. Br J Sports Med 2014; 48(2): 91-7.

Pieter W, Fife GP, O'Sullivan DM. Competition injuries in taekwondo: a literature review and suggestions for prevention and surveillance. Br J Sports Med 2012; 46(7): 485-91.

Koh JO, Cassidy JD. Incidence study of head blows and concussions in competition taekwondo. Clin J Sport Med 2004; 14(2): 72-9.

O'Sullivan DM, Fife GP, Pieter W, Shin I. Safety performance evaluation of taekwondo headgear. Br J Sports Med 2013; 47(7): 447-51.

McIntosh AS, Patton DA. The impact performance of headguards for combat sports. Br J Sports Med 2015; 49(17): 1113-7.

Gupta S. The attenuation of strike acceleration with the use of safety equipment in tae kwon do. Asian J Sports Med 2011; 2(4): 235-40.

Schmitt KU, Niederer PF, Cronin DS, Muser MH, Walz F. Trauma Biomechanics: An Introduction to Injury Biomechanics. New York, NY: Springer; 2014.

Denny-Brown D, Russell WR. Experimental cerebral concussion. J Physiol 1940; 99(1): 153.

Walilko TJ, Viano DC, Bir CA. Biomechanics of the head for Olympic boxer punches to the face. Br J Sports Med 2005; 39(10): 710-9.

Hadavi F. Measurement and evaluation in physical education. Tehran, Iran: Kharazmi University; 2011. p. 22-3. [In Persian].

Boroushak N, Eslami M, Daneshmandy H. The Effect of the Linear and Rotational Acceleration of the Head on Prediction of Brain Damage in Taekwondo. J Res Rehabil Sci 2017; 13(4): 179-86. [In Persian].

Habibi Tirtashi F, Eslami M. The Immediate Effect of Shoe Insoles on the Frequency Components of Ground Reaction Force during Running. J Res Rehabil Sci 2014; 10 (3): 359-71. [In Persian].

Boroushak N, Eslami M, Kazemi M, Daneshmandy H, Johnson JA. The dynamic response of the taekwondo roundhouse kick to head using computer simulation. Ido Mov Culture J Martial Arts Anthro 2018; 18(2): 54-60.

Alan M, James D, Charles W, Danforth J. Impact Tolerance of the Skull and Face. Proceedings of the 12th Stapp Car Crash Conference; 1968 Oct 22-23; Detroit, MI, USA.

Gurdjian ES, Roberts VL, Thomas LM. Tolerance curves of acceleration and intracranial pressure and protective index in experimental head injury. J Trauma 1966; 6(5): 600-4.

O'Sullivan DM, Fife GP. Impact attenuation of protective boxing and taekwondo headgear. Eur J Sport Sci 2016; 16(8): 1219-25.

Meriam JL, Kraige LG. Engineering Mechanics-Dynamics. Hoboken, NJ: Wiley; 2007.

Ommaya AK, Goldsmith W, Thibault L. Biomechanics and neuropathology of adult and paediatric head injury. Br J Neurosurg 2002; 16(3): 220-42.

Lowenhielm P. Mathematical simulation of gliding contusions. Journal of Biomechanics 1975; 8(6): 351-6.

Hoshizaki TB, Post A, Oeur RA, Brien SE. Current and future concepts in helmet and sports injury prevention. Neurosurgery 2014; 75(Suppl 4): S136-S148.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.