دوره 13، شماره 5: 1396:287-295

بررسی نقش سفتی پا در پیش‌بینی وقوع سندرم استرس داخلی درشت نی در افراد فعال: یک پژوهش آینده‌نگر

عفت حسین‌زاده, منصور اسلامی, محمد تقی‌پور, افشین فیاض موقر

DOI: 10.22122/jrrs.v13i5.3045

چکیده


مقدمه: سندرم استرس داخلی درشت نی (Medial tibial stress syndrome یا MTSS) یا Shin splints، یکی از شایع‌ترین آسیب‌های ناشی از پرکاری در افراد فعال به شمار می‌رود که عوامل خطرزای آن ناشناخته مانده است. از طرف دیگر، سفتی پا یکی از متغیرهای مکانیکی تغییرپذیر می‌باشد که ممکن است با آسیب ناشی از پرکاری مرتبط باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش سفتی پا در پیش‌بینی MTSS بود.

مواد و روش‌ها: 80 نفر از دانشجویان رشته تربیت بدنی (50 زن و 30 مرد) به شیوه در دسترس انتخاب شدند و سفتی هر دو پای آن‌ها قبل از شروع جلسات تمرینی اندازه‌گیری گردید. در طی جلسات، افراد آسیب دیده توسط پزشک ارتوپد معاینه شدند و نوع آسیب آن‌ها ثبت گردید. در انتهای جلسات تمرینی، افراد در دو گروه آسیب دیده و سالم قرار گرفتند. از آزمون Independent t جهت مقایسه سفتی پای افراد آسیب دیده و سالم و از آزمون Logistic regression برای بررسی نقش سفتی پا در پیش‌بینی وقوع این سندرم استفاده شد.

یافته‌ها: تفاوت معنی‌داری بین میانگین سفتی پا در دو گروه آسیب دیده و سالم وجود داشت (001/0 = P). نتایج آنالیز Logistic regression نشان داد که مقدار سفتی پای قبل از آسیب در افراد آسیب دیده به میزان قابل توجهی از گروه سالم بیشتر بود. بنابراین، سفتی پا عامل خطرزایی در بروز این سندرم می‌باشد.

نتیجه‌گیری: میزان سفتی پا وقوع MTSS را پیش‌بینی می‌نماید؛ به گونه‌ای که بالا بودن میزان سفتی پا ممکن است احتمال وقوع آسیب‌های ناشی از استفاده بیش از حد را افزایش دهد. پژوهش حاضر می‌تواند اطلاعات مهمی در زمینه مدیریت بروز آسیب و درمان آن در اختیار مربیان و پزشکان تیم قرار دهد.


واژگان کلیدی


پا؛ شین اسپلینت؛ آسیب ساق پا

تمام متن:

PDF

مراجع


Hamstra-Wright KL, Huxel Bliven KC, Bay C. Risk factors for medial tibial stress syndrome in physically active individuals such as runners and military personnel: A systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med 2014; 49(6): 362-9.

Hubbard TJ, Carpenter EM, Cordova ML. Contributing factors to medial tibial stress syndrome: a prospective investigation. Med Sci Sports Exerc 2009; 41(3): 490-6.

Griebert MC, Needle AR, McConnell J, Kaminski TW. Lower-leg Kinesio tape reduces rate of loading in participants with medial tibial stress syndrome. Phys Ther Sport 2016; 18: 62-7.

Yagi S, Muneta T, Sekiya I. Incidence and risk factors for medial tibial stress syndrome and tibial stress fracture in high school runners. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2013; 21(3): 556-63.

Newman P, Witchalls J, Waddington G, Adams R. Risk factors associated with medial tibial stress syndrome in runners: a systematic review and meta-analysis. Open Access J Sports Med 2013; 4: 229-41.

Butler RJ, Crowell HP 3rd, Davis IM. Lower extremity stiffness: implications for performance and injury. Clin Biomech (Bristol, Avon) 2003; 18(6): 511-7.

McMahon JJ, Comfort P, Pearson S. Lower limb stiffness: Effect on performance and training considerations. Strength Cond J 2012; 34(6): 94-101.

Milner CE, Hamill J, Davis I. Are knee mechanics during early stance related to tibial stress fracture in runners? Clin Biomech (Bristol, Avon) 2007; 22(6): 697-703.

Zeni JA, Jr., Higginson JS. Dynamic knee joint stiffness in subjects with a progressive increase in severity of knee osteoarthritis. Clin Biomech (Bristol, Avon) 2009; 24(4): 366-71.

Williams DS 3rd, Davis IM, Scholz JP, Hamill J, Buchanan TS. High-arched runners exhibit increased leg stiffness compared to low-arched runners. Gait Posture 2004; 19(3): 263-9.

Thomson A. The relationship between musculoskeletal stiffness and lower limb injury in athletes: A systematic review. Br J Sports Med 2014; 48(7): 665.

Lorimer AV. Evaluating stiffness of the lower limb 'springs' as a multifactorial measure of achilles tendon injury risk in triathletes [PhD Thesis]. Auckland, New Zealand: Auckland University of Technology; 2014.

Watsford ML, Murphy AJ, McLachlan KA, Bryant AL, Cameron ML, Crossley KM, et al. A prospective study of the relationship between lower body stiffness and hamstring injury in professional Australian rules footballers. Am J Sports Med 2010; 38(10): 2058-64.

Pruyn EC, Watsford ML, Murphy AJ, Pine MJ, Spurrs RW, Cameron ML, et al. Relationship between leg stiffness and lower body injuries in professional Australian football. J Sports Sci 2012; 30(1): 71-8.

Serpell BG, Scarvell JM, Ball NB, Smith PN. Vertical stiffness and muscle strain in professional Australian football. J Sports Sci 2014; 32(20): 1924-30.

Lin CF, Chen CY, Lin CW. Dynamic ankle control in athletes with ankle instability during sports maneuvers. Am J Sports Med 2011; 39(9): 2007-15.

Habibi Tirtashi F, Eslami M. The immediate effect of shoe insoles on the frequency components of ground reaction force during running. J Res Rehabil Sci 2014; 10(3): 359-71. [In Persian].

Hobara H, Inoue K, Omuro K, Muraoka T, Kanosue K. Determinant of leg stiffness during hopping is frequency-dependent. Eur J Appl Physiol 2011; 111(9): 2195-201.

Willems TM, De Clercq D, Delbaere K, Vanderstraeten G, De Cock A, Witvrouw E. A prospective study of gait related risk factors for exercise-related lower leg pain. Gait Posture 2006; 23(1): 91-8.

Coleman DR, Cannavan D, Horne S, Blazevich AJ. Leg stiffness in human running: Comparison of estimates derived from previously published models to direct kinematic-kinetic measures. J Biomech 2012; 45(11): 1987-91.

Tazike-Lemeski Z, Eslami M, Habibi-Tirtashi F. The effect of shoe insole stiffness on leg stiffness during stance phase of running in two different speeds among active Men. J Res Rehabil Sci 2016; 12(1): 34-41. [In Persian].

Morin JB, Samozino P, Zameziati K, Belli A. Effects of altered stride frequency and contact time on leg-spring behavior in human running. J Biomech 2007; 40(15): 3341-8.

Thomas JM. Factors affecting lower extremity loading during running. Ames, IA: Iowa State University; 2008.

Beerse M, Wu J. Comparison of whole-body vertical stiffness and leg stiffness during single-leg hopping in place in children and adults. J Biomech 2017; 56: 71-5.

Waxman JP, Ford KR, Nguyen AD, Taylor JB. Female athletes with varying levels of vertical stiffness display kinematic and kinetic differences during single-leg hopping. J Appl Biomech 2018; 34(1): 65-75.

Newman P. Medial tibial stress syndrome [PhD Thesis]. Canberra, Australia: University of Canberra; 1996.

Serpell BG, Ball NB, Scarvell JM, Smith PN. A review of models of vertical, leg, and knee stiffness in adults for running, jumping or hopping tasks. J Sports Sci 2012; 30(13): 1347-63.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.