دوره 13، شماره 6: 1396

تأثیر هشت هفته تمرینات اختصاصی عضلات روتاتور کاف بر دامنه حرکتی، قدرت و فعالیت الکتریکی عضلات منتخب شانه مردان والیبالیست با نقص چرخش داخلی مفصل شانه

محسن مرادی, ملیحه حدادنژاد, امیر لطافت‌کار

DOI: 10.22122/jrrs.v13i6.3024

چکیده


مقدمه: اختلال و آسیب مفصل شانه، در میان ورزشکاران رشته‌های بالای سر از جمله والیبال شیوع بالایی دارد. نقص چرخش داخلی مفصل شانه، ارتباط مستقیمی با آسیب‌های شانه دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات اختصاصی عضلات روتاتور کاف بر دامنه حرکتی، قدرت و فعالیت عضلات منتخب شانه مردان والیبالیست با نقص چرخش داخلی مفصل شانه انجام شد.

مواد و روش‌ها:30 مرد ورزشکار دارای نقص چرخش داخلی مفصل شانه در این تحقیق شرکت نمودند. پس از غربالگری اولیه و شناسایی ورزشکاران واجد شرایط، آزمودنی‌ها به دو گروه تجربی (15 نفر) و شاهد (15 نفر) تقسیم شدند. تمرینات اختصاصی عضلات روتاتور کاف شامل تمرینات کششی، قدرتی، عصبی- عضلانی و عملکردی بود. دامنه حرکتی، قدرت و فعالیت الکتریکی به ترتیب با استفاده از گونیامتر، دستگاه ایزوکینتیک و دستگاه الکترومایوگرافی مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته‌ها: تمرینات اختصاصی عضلات روتاتور کاف باعث بهبود قدرت عضلات شانه در انقباض‌های کانسنتریک و اکسنتریک (001/0 > P) و کاهش فعالیت عضلات سوپرااسپیناتوس، اینفرااسپیناتوس (001/0 = P)، دلتوئید قدامی (005/0 = P) و دلتوئید خلفی (004/0 = P) مفصل شانه و افزایش مقدار چرخش داخلی مفصل شانه (001/0 > P) شد.

نتیجه‌گیری: با توجه به تأثیرگذاری مثبت تمرینات اختصاصی عضلات روتاتور کاف بر دامنه حرکتی، قدرت و فعالیت عضلات منتخب شانه، افزودن برنامه‌های تمرینات اختصاصی این عضلات به برنامه‌های درمانی توان‌بخشی مردان والیبالیست دارای نقص چرخش داخلی مفصل شانه جهت تسهیل محدودیت ناشی از این آسیب، توصیه می‌گردد.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.