دوره 13، شماره 6: 1396:359-365

تأثیر استفاده از مداخلات مبتنی بر پردازش و یکپارچگی حسی، بر رفتارهای کلیشه‌ای کودکان مبتلا به اختلال اتیسم: بررسی مروری روایی

سیمین اسدی, حسین سورتیجی

DOI: 10.22122/jrrs.v13i6.3016

چکیده


مقدمه: اختلال اتیسم، از شایع‌ترین اختلالات رشدی در میان کودکان است که در سال‌های اولیه کودکی به شکل تخریب کیفی در تعامل اجتماعی و الگوهای تکراری و کلیشه‌ای در رفتار و علایق و فعالیت‌ها ظهور می‌کند. الگوهای کلیشه‌ای و تکراری در رفتار، اختلال در توجه و تمرکز، رشد شناختی و همچنین، آسیب‌هایی در عملکرد اجتماعی و مهارت‌های ارتباطی را در این کودکان به دنبال دارد که در فعالیت‌های روزمره از بازی گرفته تا فعالیتهای تحصیلی کودک، مداخله می‌کند. این نشان می‌دهد که رفتارهای کلیشه‌ای به هر نحو ممکن باید کاهش یابد. از طرفی، برخی محققین دلیل این الگوهای کلیشه‌ای در این کودکان را نوعی نارسایی حسی در برابر محرکات حسی در نظر می‌گیرند. بنابراین، مقاله حاضر با هدف مرور منابع به منظور بررسی تأثیر درمان‌های مبتنی بر پردازش و یکپارچگی حسی بر الگوهای کلیشه‌ای کودکان مبتلا به اتیسم تدوین شد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه یک پژوهش مروری بود. برای یافتن مطالعات مرتبط با هدف پژوهش، جستجو در پایگاه‌های انگلیسی Ot seeker، Google scholar، Scopus و PubMed با استفاده از کلمات کلیدی انگلیسی Sensory processing، Sensory integration autism، Stereotypic behavior و پایگاه فارسی Scientific Information Database (SID) با واژگان کلیدی فارسی اتیسم، یکپارچگی حسی، پردازش حسی و رفتار کلیشه‌ای انجام گرفت و در نهایت 12 مطالعه مرتبط بر اساس معیارهای ورود انتخاب شد.

یافته‌ها: مرور منابع نشان داد که رویکرد یکپارچگی حسی در بهبودی تعامل و کاهش حرکات کلیشه‌ای اتیستیک در کودکان مبتلا به اختلال اتیسم، اثرات مثبت داشته است.

نتیجه‎گیری: به نظر می‌رسد که این نوع درمان، می‌تواند در ترکیب با مداخله رفتاری، در کاهش رفتارهای کلیشه‌ای کودکان مبتلا به اختلال اتیسم مؤثر باشد.


واژگان کلیدی


اتیسم؛ یکپارچگی حسی؛ پردازش حسی؛ رفتار کلیشه‌ای

تمام متن:

PDF

مراجع


Rafei T. Autism: Assessment and treatment. Tehran, Iran: Danjeh Publications; 2007. p. 14, 23. [In Persian]

Schilling DL, Schwartz IS. Alternative seating for young children with Autism Spectrum Disorder: effects on classroom behavior. J Autism Dev Disord 2004; 34(4): 423-32.

Devlin S, Leader G, Healy O. Comparison of behavioral intervention and sensory-integration therapy in the treatment of self-injurious behavior. Res Autism Spectr Disord 2009; 3(1): 223-31.

Patterson SY, Smith V, Jelen M. Behavioural intervention practices for stereotypic and repetitive behaviour in individuals with autism spectrum disorder: A systematic review. Dev Med Child Neurol 2010; 52(4): 318-27.

Zeinali R. Effect of tactile and vestibular stimulations on stereotypic behavior in children with developmental disorders [BSc Thesis]. Tehran, Iran: University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences; 1997. [In Persian].

Shahgholi A, Karbalayi Noori A, Hosseini SA, Sourtigi H. The effect of sensory room intervention on perceptual-cognitive performance and psychiatric status of people with schizophrenia. Iran Rehabil J 2012; 10(2): 5-15. [In Persian].

Bagatell N, Mirigliani G, Patterson C, Reyes Y, Test L. Effectiveness of therapy ball chairs on classroom participation in children with autism spectrum disorders. Am J Occup Ther 2010; 64(6): 895-903.

Souratji H, Sazmand AH, Karbalaei Nouri A, Jadidi HA. Effect of sensory integration therapy on gross and fine motor skills of 5-7 years old children with Down syndrome. J Rehab 2008; 9(2): 35-40. [In Persian].

Ahmadi Kahjoogh M, Farahbod M, Soortigi H, Rassafiani M. Sensory processing patterns in children with autism disorder from Winnie Dunn's perspective. Journal of Exceptional Children 2011; 10(4): 385-93. [In Persian].

Lang R, O'Reilly M, Healy O, Rispoli M, Lydon H, Streusand W, et al. Sensory integration therapy for autism spectrum disorders: A systematic review. Res Autism Spectr Disord 2012; 6(3): 1004-18.

Iwasaki K, Holm MB. Sensory treatment for the reduction of stereotypic behaviors in persons with severe multiple disabilities. OTJR (Thorofare NJ) 1989; 9(3): 170-83.

Linderman TM, Stewart KB. Sensory integrative-based occupational therapy and functional outcomes in young children with pervasive developmental disorders: A single-subject study. Am J Occup Ther 1999; 53(2): 207-13.

Devlin S, Healy O, Leader G, Hughes BM. Comparison of behavioral intervention and sensory-integration therapy in the treatment of challenging behavior. J Autism Dev Disord 2011; 41(10): 1303-20.

Smith SA, Press B, Koenig KP, Kinnealey M. Effects of sensory integration intervention on self-stimulating and self-injurious behaviors. Am J Occup Ther 2005; 59(4): 418-25.

Fazlioglu Y, Baran G. A sensory integration therapy program on sensory problems for children with autism. Percept Mot Skills 2008; 106(2): 415-22.

Watling RL, Dietz J. Immediate effect of Ayres's sensory integration-based occupational therapy intervention on children with autism spectrum disorders. Am J Occup Ther 2007; 61(5): 574-83.

Pfeiffer BA, Koenig K, Kinnealey M, Sheppard M, Henderson L. Effectiveness of sensory integration interventions in children with autism spectrum disorders: A pilot study. Am J Occup Ther 2011; 65(1): 76-85.

Case-Smith J, Bryan T. The effects of occupational therapy with sensory integration emphasis on preschool-age children with autism. Am J Occup Ther 1999; 53(5): 489-97.

Khamooshi M, Mirmahdi SR. The effectiveness of sensory integration procedure on reduction of stereotypical behaviors in autistic children. Developmental Psychology (Journal of Iranian Psychologists) 2015; 11(44): 417-23. [In Persian].

Taghavizadeh M, Sharifi Daramadi P, Afrooz GA. Effectiveness of sensory integration treatment on reducing stereotypical behaviors in children with autism. Journal of Exceptional Empowering Children 2015; 6(2): 9-15. [In Persian].

Pashazadeh Azari Z, Mirzakhani N, Asadi S, Kalantari M, Tabatabaee SM, Rassafiani M. Effect of O sit cushion on stereotypic movements in children with autism using ABA method. Journal of Rehabilitation Medicine 2017; 6(2): 46-58. [In Persian].

Lydon H. A comparison of the effects of sensory-integration therapy and behavioural intervention on challenging behaviour and academic performance with children with autism [PhD Thesis]. Galway, Ireland: School of Psychology, National University of Ireland, Galway; 2012.

Schaaf RC, Benevides TW, Kelly D, Mailloux-Maggio Z. Occupational therapy and sensory integration for children with autism: A feasibility, safety, acceptability and fidelity study. Autism 2012; 16(3): 321-7.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.