دوره 8، شماره 1: 1391:18-27

بررسي و مقايسه تکرارپذيری پايداری وضعيتي حين حفظ بار ديناميکي در مردان سالم و مبتلا به کمردرد مزمن غير اختصاصی

ندا ارشاد, صديقه کهريزي, محمد پرنيانپور, آذغاني محمود رضا, انوشيروان كاظم‌نژاد

DOI: 10.22122/jrrs.v8i1.301

چکیده


مقدمه: کمردرد ناشی از فعاليت‌‌های باربرداری و نگهداشتن بار عامل مهمی در ايجاد ناتوانی عملکردی برای بيمار و ضررهای سنگين اقتصادی است. هنگام نگهداری بارهای متغير ديناميکي مقدار گشتاور وارده به ستون فقرات در حال تغيير است که می‌تواند تعادل را به مخاطره بيندازد. هدف از اين تحقيق، بررسی تکرارپذيری پايداری وضعيتي حين حفظ بار متغير ديناميکی به منظور ارزيابی دقيق‌تر ضايعات ستون فقرات کمری بود.
مواد و روش‌ها:
24 مرد شامل 12 فرد مبتلا به کمردرد و 12 فرد سالم در اين مطالعه شرکت کردند. افراد بارهای ديناميکی را در دو وضعيت ايستاده و خميده تنه (8 حالت)، در زمان‌های مختلف يک جلسه آزمايش حفظ کردند. تکرارپذيری (Reliability) داده‌های صفحه نيرو شامل دامنه جابجايی (Displacement) و سرعت (Velocity) مرکز فشار (Center of pressure یا COP) و انحراف معيار آن‌ها در دو جهت قدامی- خلفی و طرفی طول مسير مرکز فشار مورد ارزيابی قرار گرفت. تکرارپذيری نسبی با استفاده از ضريب همبستگی درون گروهی (Intraclass correlation coefficient یا ICC) و تکرارپذيری مطلق با استفاده از خطای معيار اندازه‌گيری (SEM  یا Standard error of measurement) و حداقل تغيير قابل اندازه‌گيري (Minimal metrically detectable change یا MMDC) محاسبه گرديد.
یافته‌ها:
از ميان پارامترهای مرکز فشار، سرعت مرکز فشار در جهت طرفی در افراد سالم (9/0-8/0)، سرعت و انحراف معيار سرعت مرکز فشار در جهت قدامی- خلفی در افراد مبتلا به کمردرد (9/0-7/0)، تکرارپذيری بالايی را نشان دادند. تکرارپذيری دامنه جابجايی مرکز فشار در جهت قدامی– خلفی و انحراف معيار سرعت مرکز فشار در جهت طرفی در هر دو گروه مشابه بود (9/0-6/0). تکرارپذيری دامنه جابجايی مرکز فشار و انحراف معيار آن در جهت طرفی و نيز طول مسير مرکز فشار در افراد سالم بيشتر از افراد مبتلا به کمردرد بود، ولي تفاوت معني‌دار نبود.
نتیجه گیری:
به نظر می‌رسد سرعت مرکز فشار در دو جهت قدامی- خلفی و طرفی پارامتر مناسبی جهت ارزيابی پايداری وضعيتي حين حفظ بار ديناميکی در افراد مبتلا به کمردرد و افراد سالم باشد.
کلید واژه‌ها:
پايداری وضعيتي، تکرارپذيری، کمردرد غير اختصاصي، بار ديناميک


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.