دوره 7، شماره 5: 1390 (ویژه نامه)

تعیین مهارت‌های آگاهی واج‌شناختی در کودکان مبتلا به سندرم داون دارای سن عقلی 12-7 سال آموزش‌پذیر شهر اصفهان

سميرا توکل, بيژن شفيعي, ليلا علي نيا

DOI: 10.22122/jrrs.v7i5.297

چکیده


مقدمه: کسب مهارت‌های آگاهی واج‌شناختی در رشد گفتار و زبان و تحصیل کودکان تأثیر به سزایی دارد. این مهارت‌ها باعث می‌گردد که کودکان قادر به بیان کامل‌تر مفاهیم ذهنی خویش شوند. مطالعات قبلی نشان دادند که کودکان مبتلا به سندرم داون مشکلاتی در فراگیری مهارت‌های آگاهی واج‌شناختی دارند. هدف این پژوهش، تعیین سطح مهارت‌های آگاهی واج‌شناختی کودکان مبتلا به سندرم داون بود.
مواد و روش‌ها:
در این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد، کلیه کودکان مبتلا به سندرم داون شهر اصفهان، با استفاده از آزمون آگاهی واج‌شناختی مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور اجرای آزمون، آزمودنی‌ها به صورت انفرادی توسط زیرآزمون‌ها مورد ارزیابی قرار گرفتند و نتایج در چک لیست مورد نظر ثبت شد. تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از آزمون t-test و نرم‌افزار 16SPSS صورت گرفت.
یافته‌ها:
در این پژوهش هر چند دختران بهتر از پسران عمل کردند، ولی تفاوت معنی‌داری بین مهارت‌های آگاهی واج‌شناختی در دو جنس دختر و پسر مشاهده نشد. بالاترین میانگین مهارت‌های آگاهی واج‌شناختی در 12 حیطه مورد نظر، در هر دو جنس مربوط به مهارت ترکیب واج و کمترین میانگین به دست آمده، مربوط به مهارت آگاهی از هجای وسط بود. ترتیب آسان به مشکل مهارت‌های آگاهی واج‌شناختی در دو جنس به صورت؛ شناسایی واج اول، شناسایی واج آخر، آگاهی از هجای آخر، قافیه، تجانس، حذف واج اول و حذف واج میانی بود.
نتیجه گیری:
بر اساس نتایج پژوهش حاضر، مهارت‌های آگاهی واج‌شناختی در دختران بهتر از پسران بود (هر چند تفاوت‌ها معنی‌دار نبود). به علاوه نتایج حاصله نشان داد که همان گونه که در کودکان عادی دیده می‌شود، در گروه مورد مطالعه نیز مهارت در تمام موارد آگاهی واج‌شناختی یکسان نبوده و به یک اندازه رشد نکرده است. به عبارت دیگر برخی از موارد نسبت به بقیه مشکل‌تر بودند و زمان بیشتری برای رشد نیاز داشتند.
کلید واژه‌ها:
سندرم داون، آگاهی واج‌شناختی، کودکان


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.