دوره 13، شماره 3: 1396:162-170

مطالعه‌ای بر ویژگی‌های پیکری منتخب دختران و پسران در دوران کودکی و نوجوانی

اکبر طاهریان, معصومه شجاعی, افخم دانشفر, مریم شریف‌دوست

DOI: 10.22122/jrrs.v13i3.2965

چکیده


مقدمه: ویژگی‌های ساختاری بدن، اطلاعات مهمی همچون رشد طبیعی بدن، نوع فعالیت‌ بدنی متناسب با اندازه بدن، استعدادیابی ورزشی و همچنین، پیش‌بینی ابتلا به برخی بیماری‌ها مانند مشکلات قلبی- تنفسی و سرطان را در اختیار پزشکان، مراقبان سلامت، مربیان و والدین قرار می‌دهد. پژوهش حاضر با هدف تعیین و مقایسه میانگین ویژگی‌های قامتی شامل طول قد در دو موقعیت خوابیده و ایستاده، قد نشسته و نیز نسبت قد نشسته به قامت ایستاده انجام شد.

مواد و روش‌ها: از میان کل 315987 دانش‌آموز ابتدایی تا دبیرستان شهر اصفهان، 768 کودک و نوجوان به‌ روش خوشه‌ای انتخاب شدند و بر حسب گروه سنی و جنسیت، در چهار گروه قرار گرفتند. متغیرهای قامتی با متر استاندارد ثبت شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های Levene و One-way ANOVA و همچنین، آزمون‌های تعقیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: قد خوابیده، روند مشابهی با قامت ایستاده داشت و از قامت ایستاده بیشتر بود. با وجودی ‌که اندازه قد نشسته پسران بیشتر از دختران گزارش گردید، اما نسبت قد نشسته به قامت ایستاده پسران، نسبت به دختران کمتر بود. دختران و پسران نوجوان به ترتیب بیشترین و کمترین نسبت قد نشسته به قامت ایستاده را داشتند. تفاوت معنی‌داری بین نسبت قد نشسته به قامت ایستاده در گروه‌ها مشاهده گردید (001/0 > P).

نتیجه‌گیری: تفاوت معنی‌داری بین میانگین قد خوابیده، قامت ایستاده و قد نشسته کودکان دختر و پسر وجود ندارد. از نظر میانگین قد نشسته به قامت ایستاده، نوجوانان دختر و کودکان، در یک طبقه و نوجوانان پسر در طبقه‌ دیگر قرار گرفتند. یافته‌ها با استانداردهای قامت مراکز کنترل و پیش‌گیری بیماری‌ها (Centers for Disease Control and Prevention یا CDC) مطابقت دارد.


واژگان کلیدی


پیکرسنجی؛ کودک؛ نوجوان

تمام متن:

PDF

مراجع


Malina R, Bouchard C, Bar-Or O, Taylor A. Human growth and development custom eBook: University of Calgary. Champaign, IL: Human Kinetics; 2016. p. 14-70.

Bundak R, Bas F, Furman A, Gunoz H, Darendeliler F, Saka N, et al. Sitting height and sitting height/height ratio references for Turkish children. Eur J Pediatr 2014; 173(7): 861-9.

Xi H, Chen Z, Li W, Wen Y, Zhang H, Xiao Y, et al. Chest circumference and sitting height among children and adolescents from Lhasa, Tibet compared to other high altitude populations. Am J Hum Biol 2016; 28(2): 197-202.

Hoffman JR, Ratamess NA, Kang J, Falvo MJ, Faigenbaum AD. Effect of protein intake on strength, body composition and endocrine changes in strength/power athletes. J Int Soc Sports Nutr 2006; 3: 12-8.

Louer AL, Simon DN, Switkowski KM, Rifas-Shiman SL, Gillman MW, Oken E. Assessment of child anthropometry in a large epidemiologic study. J Vis Exp 2017; (120): 1-11.

Stini W. Perspective in anthropometry. Champaign, IL: Human Kinetic: 1989. p. 5-23.

Haywood K, Roberton M, Getchell N. Advanced analysis of motor development. Champion, IL: Human Kinetics; 2012. p. 77-97.

Rahmati S. Comparison of the main anthropometric, biomechanical, physiological, psychological and musculoskeletal nanoinductors of girls aged 16-18 years. [MSc Thesis]. School of Physical Education and Sport Sciences, Tarbiat Moalem University; 2011. [Persian].

Sawada N, Wark PA, Merritt MA, Tsugane S, Ward HA, Rinaldi S, et al. The association between adult attained height and sitting height with mortality in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC). PLoS One 2017; 12(3): e0173117.

Burton RF. Sitting height as a better predictor of body mass than total height and (body mass)/(sitting height)(3) as an index of build. Ann Hum Biol 2015; 42(3): 210-4.

Emerging Risk Factors Collaboration. Adult height and the risk of cause-specific death and vascular morbidity in 1 million people: individual participant meta-analysis. Int J Epidemiol 2012; 41(5): 1419-33.

Wang N, Zhang X, Xiang YB, Yang G, Li HL, Gao J, et al. Associations of adult height and its components with mortality: a report from cohort studies of 135,000 Chinese women and men. Int J Epidemiol 2011; 40(6): 1715-26.

Habibi E, Hajsalehi E. Anthropometric assessment for designing primary school classroom desk and bench size. J Health Syst Res 2010; 6(2): 186-93. [In Persian].

Bourgois J, Claessens AL, Vrijens J, Philippaerts R, Van RB, Thomis M, et al. Anthropometric characteristics of elite male junior rowers. Br J Sports Med 2000; 34(3): 213-6.

Kargarzadehravri F. Seven reasons for kyphosis. Iransalamat. [Online]. [cited 2012 Sep 20]. Available from: URL: http://www.forum.iransalamat.com

Saadat F. Treatment of Genu Valgum. Momtaznews. [Online]. [cited 2018 Nov 9]. Available from: URL: http://www.momtaznews.com

Singh AS, Masuku MB. Sampling techniques and determination of sample size in applied statistics research: An overview. Int J Economics Commerce Manag 2014; 2(11): 1-22.

Department of Family Health and Population, Vice-chancellery for health, Isfahan University of Medical Sciences. Measuring children's height. Isfahan. [Online]. [cited 2014 Mar 3]. Available from: URL: http://phc.mui.ac.ir/fa/content/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87

Ilbeigi S, Kaki MG, Fooladian J, Farzaneh H. The relationship between some of anthropometric variables and basic motor abilities in primary school boys aged 9 -11 years of Birjand. JPSBS 2014; 2(3):72-81. [In Persian].

Ross SM. A first course in probability. Upper Saddle River, NJ: Pearson; 2010. p. 388-415.

Saffari F, Jalilolgadr S, Esmailzadehha N, Shariatinejad K. Anthropometric indices in 6-14 year-old girls in Qazvin, Iran. J Isfahan Med Sch 2012; 29(165): 2187-97. [In Persian].

Naghizadeh-Baghi A, Nemati A. A survey of height and weight of Ardebilan boys aged 7-19 years and comparison of them with NCHS reference population and other Studies in Iran. Journal of Science and Technology 2008; 8(1-2): 118-28. [In Persian].

Shidfar F, Montazer M, Amooian M, Azizi H. Height, height and body mass index of 6-15-year-old school girls in Babol, northern iran between 1995 to 2002: A comparison with the the US 2000 centers for disease control and prevention references .Iran J Nutr Sci Food Technol 2007; 2(3): 13-22. [In Persian].

Mozaffari-Khosravi H, NabizadehAsl L, Akbari M, Ahadi Z, Talaei B. Standardized of height, weight and body mass index (BMI) in healthy 6-11-year-old schoolgirls and school boys, Yazd City 2010-2011. Toloo e Behdasht 2014; 13(3): 182-94. [In Persian].

Ebrahimzadeh S. Determining the standards of height and weight for 6-12-year-old kids of mashad and comparing it with international standards. J Sabzevar Univ Med Sci 2002; 9(1): 61-9. [In Persian].

Sohrabi A, Chehreh Asa F. Survey on the body weight and height of the students of 7-11 Years in Zahedan. J Sabzevar Univ Med Sci 2002; 8(2): 58-64. [In Persian].

Akha O, Teimoorzadeh M, Kashi Z, Kowsarian M. A study on 6-18 years-old girl students about weight and height in Sari. J Mazandaran Univ Med Sci 2008; 18(67): 50-7. [In Persian].

Ershadi A. Statistical indices and weight and height curves of 6-18-year-old students in Kashan, 1998. J Zanjan Univ Med Sci. 2000; 8(32): 41-52. [In Persian].

Razzaghi Azar M, Moghimi A, Montazer M, Mohammad Sadeghi H, Golnari P, Sedigh N, et al . Evaluation of height, weight and BMI (body mass index) in healthy 6-17-year-old schoolgirls and 6-15-year-old schoolboys, Tehran. Razi J Med Sci 2006; 13(51): 115-30. [In Persian].

Langtree I. Average Height to Weight Chart - Babies to Teenagers [Online]. [cited 2017 Nov 30]; Available from: URL: https://www.disabled-world.com/calculators-charts/height-weight-teens.php

Hattori K, Hirohara T, Satake T. Body proportion chart for evaluating changes in stature, sitting height and leg length in children and adolescents. Ann Hum Biol 2011; 38(5): 556-60.

Zhang YQ, Li H. Reference charts of sitting height, leg length and body proportions for Chinese children aged 0-18 years. Ann Hum Biol 2015; 42(3): 223-30.

Lee TS, Chao T, Tang RB, Hsieh CC, Chen SJ, Ho LT. A longitudinal study of growth patterns in schoolchildren in one Taipei District. II: Sitting height, arm span, body mass index and skinfold thickness. J Chin Med Assoc 2005; 68(1): 16-20.

Payne VG, Isaacs L. Human motor development: A lifespan approach. 8th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2011. p. 173-214.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.