دوره 13، شماره 4: 1396:187-193

مقایسه کینماتیکی مانور فریب بین پای برتر و غیر برتر و رابطه آن با آسیب لیگامان متقاطع قدامی در هندبالیست‌های زن حرفه‌ای

سعیده ایلاقی حسینی, فریبرز محمدی‌پور, محمدرضا امیر سیف‌الدینی

DOI: 10.22122/jrrs.v13i4.2960

چکیده


مقدمه: تغییر جهت بدن در حرکات سریع ورزشی، از منظر بروز آسیب مورد توجه قرار گرفته است و ساز و کارهای آسیب لیگامان متقاطع قدامی (Anterior cruciate ligament یا ACL) در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد. تحقیق حاضر به مقایسه کینماتیکی مانور فریب بین پای برتر و غیر برتر و رابطه آن با آسیب ACL پرداخت.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه، 18 زن هندبالیست حرفه‌ای به‌ صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. پس از فرایند نشانه‌گذاری، هر آزمودنی مسافت 3 متر تعیین شده را با سرعت دوید و پس از رسیدن به محل علامت زده شده بر روی زمین، حرکت فریب به سمت پای برتر را نشان داد و به سمت دیگر میله تغییر جهت داد و از آن عبور کرد. سپس مانور را در جهت دیگر و با پای غیر برتر انجام داد. داده‌های کینماتیکی با نرخ نمونه‌برداری 200 هرتز و فیلتر پایین‌گذر 8 هرتز Butterworth، در نرم‌ا‌فزار Cortex پردازش شد. متغیرهای مورد نظر مفصل زانو (فلکشن/ اکستنشن و واروس/ والگوس) نیز با استفاده از آزمون‌های Shapiro-Wilk، Paired t، Levene و ANCOVA در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 05/0 > P به عنوان سطح معنی‌داری در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: تفاوت معنی‌داری در تغییرات فلکشن (346/0 = P) و اکستنشن (312/0 = P) مفصل زانوی پای برتر و غیر برتر وجود نداشت، اما اختلاف معنی‌د‌اری در تغییرات والگوس (001/0 = P) و واروس (001/0 = P) زانوی پای برتر و غیر برتر مشاهده شد.

نتیجه‎گیری: نتایج به دست آمده منجر به شناخت هرچه بهتر خطر شاخص‌های کینماتیکی در وضعیت‌های خطرزا می‌شود. در نتیجه، می‌توان نحوه صحیح اجرای تکنیک‌ها را به ورزشکارانی که در معرض وضعیت‌های پرخطر قرار دارند، آموزش داد. همچنین، بهتر است هنگام اجرای این تکنیک‌ها، از وسایل حمایتی مانند بریس، کنزیوتیپ و زانوبند استفاده گردد.


واژگان کلیدی


کینماتیک؛ فریب؛ پای پرانتزی؛ پای ضربدری؛ آسیب لیگامان متقاطع قدامی

تمام متن:

PDF

مراجع


Laver L, Myklebust G. Handball injuries: Epidemiology and injury characterization. In: Doral MN, Karlsson J, editors. Sports Injuries: Prevention, diagnosis, treatment and rehabilitation. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg; 2015. p. 1-27.

Bahr R, Krosshaug T. Understanding injury mechanisms: A key component of preventing injuries in sport. Br J Sports Med 2005; 39(6): 324-9.

Boden BP, Dean GS, Feagin JA, Jr., Garrett WE, Jr. Mechanisms of anterior cruciate ligament injury. Orthopedics 2000; 23(6): 573-8.

Yu B, Garrett WE. Mechanisms of non-contact ACL injuries. Br J Sports Med 2007; 41(Suppl 1): i47-i51.

Azidin RM, Sankey S, Drust B, Robinson MA, Vanrenterghem J. Effects of treadmill versus overground soccer match simulations on biomechanical markers of anterior cruciate ligament injury risk in side cutting. J Sports Sci 2015; 33(13): 1332-41.

Langevoort G, Myklebust G, Dvorak J, Junge A. Handball injuries during major international tournaments. Scand J Med Sci Sports 2007; 17(4): 400-7.

Barani A, Bambaei Chi E, Rahnama N. Lower extremity injuries in premier league female futsal players. Olympic 2009; 17(3): 29-38. [In Persian].

Munro A, Herrington L, Comfort P. Comparison of landing knee valgus angle between female basketball and football athletes: possible implications for anterior cruciate ligament and patellofemoral joint injury rates. Phys Ther Sport 2012; 13(4): 259-64.

Browne UP. A comparison of risk factors between a cutting task and a stop-jump as it relates to the non contact anterior cruciate ligament injury [MSc Thesis]. Chapel Hill, NC: University of North Carolina; 2007.

McLean SG, Huang X, Su A, Van Den Bogert AJ. Sagittal plane biomechanics cannot injure the ACL during sidestep cutting. Clin Biomech (Bristol, Avon) 2004; 19(8): 828-38.

Imwalle LE, Myer GD, Ford KR, Hewett TE. Relationship between hip and knee kinematics in athletic women during cutting maneuvers: A possible link to noncontact anterior cruciate ligament injury and prevention. J Strength Cond Res 2009; 23(8): 2223-30.

Faul F, Erdfelder E, Lang AG, Buchner A. G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behav Res Methods 2007; 39(2): 175-91.

Robertson G, Caldwell G, Hamill J, Kamen G, Whittlesey S. Research methods in biomechanics. 2nd ed. Champaign, IL: Human Kinetics; 2013.

Shimokochi Y, Yong LS, Shultz SJ, Schmitz RJ. The relationships among sagittal-plane lower extremity moments: implications for landing strategy in anterior cruciate ligament injury prevention. J Athl Train 2009; 44(1): 33-8.

McLean SG, Walker KB, Van Den Bogert AJ. Effect of gender on lower extremity kinematics during rapid direction changes: an integrated analysis of three sports movements. J Sci Med Sport 2005; 8(4): 411-22.

Olsen OE, Myklebust G, Engebretsen L, Bahr R. Injury mechanisms for anterior cruciate ligament injuries in team handball: A systematic video analysis. Am J Sports Med 2004; 32(4): 1002-12.

Brown SR. The relationship between leg dominance and knee mechanics during the cutting maneuver [MSc Thesis]. Muncie, IN: Ball State University; 2012.

Besier TF, Lloyd DG, Cochrane JL, Ackland TR. External loading of the knee joint during running and cutting maneuvers. Med Sci Sports Exerc 2001; 33(7): 1168-75.

Cortes N, Morrison S, Van Lunen BL, Onate JA. Landing technique affects knee loading and position during athletic tasks. J Sci Med Sport 2012; 15(2): 175-81.

Sigward SM, Powers CM. The influence of gender on knee kinematics, kinetics and muscle activation patterns during side-step cutting. Clin Biomech (Bristol, Avon) 2006; 21(1): 41-8.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.