دوره 8، شماره 2: 1391:363-371

مطالعه تأثیر ماساژ سوئدی و حرکت درمانی بر سندرم درد کشککی- رانی

وحيد مظلوم, رضا مهدوي‌نژاد

DOI: 10.22122/jrrs.v8i2.293

چکیده


مقدمه: سندرم درد کشککی- رانی یکی از شایع‌ترین اختلالات مفصلی است که با درد جلوی زانو و ضعف عضله پهن داخلی مایل شناخته می‌شود. هدف از این مطالعه، بررسی و مقایسه تأثیر ماساژ سوئدی و تمرینات کششی- تقویتی بر علایم این بیماران بود.
مواد و روش‌ها:
تعداد 36 بیمار مرد مبتلا به سندرم درد کشککی- رانی به صورت تصادفی در سه گروه ماساژ، حرکت درمانی و شاهد قرار گرفتند. دو گروه تجربی اول به مدت 8 هفته پروتکل درمانی مربوط به خود را دریافت نمودند، در حالی که گروه شاهد هیچ گونه برنامه درمانی را دنبال نکرد. از مقیاس بصری سنجش درد در حالت استراحت و آزمون 6 دقیقه راه رفتن به ترتیب جهت اندازه‌گیری میزان درد و ارزیابی عملکرد آزمودنی‌ها پیش و پس از اعمال مداخله درمانی استفاده شد.
یافته‌ها:
میزان درد در دو گروه تحت درمان با ماساژ سوئدی و تمرینات تقویتی– کششی نسبت به گروه شاهد به طور معنی‌داری کاهش یافت (0/001 > P)، در حالی که این میزان کاهش درد در آزمودنی‌های گروه ماساژ درمانی به طور معنی‌داری بیشتر از گروه حرکت درمانی بود

(0/001 > P). هم چنین مسافت طی شده در مدت زمان 6 دقیقه، در بیماران هر دو گروه ماساژ سوئدی و تمرین درمانی به طور معنی‌داری نسبت به گروه شاهد افزایش پیدا کرد (0/001 > P)، ولی تفاوت معنی‌داری بین گروه ماساژ درمانی و گروه حرکت درمانی وجود نداشت (0/05 < P). 
نتیجه گیری:
بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان نتیجه گرفت که ماساژ سوئدی و تمرینات تقویتی– کششی اثرات مشابهی بر علایم سندرم درد کشککی- رانی دارند، اگر چه ماساژ نسبت به حرکت درمانی بیشتر باعث کاهش درد این بیماران می‌شود.
کلید واژه‌ها:
سندرم درد کشککی– رانی، ماساژ سوئدی، تمرینات کششی- تقویتی، عضله پهن داخلی مایل


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.