دوره 4، شماره 1: 1387

روايي و پايايي ترجمه فارسي فرم كلمات و ژست‌ها از فهرست تكامل برقراري ارتباط مك آرتور- بيتز

يلدا كاظمي, شهين نعمت‌زاده, طيبه حاجيان, مريم حيدري, طيبه دانش پژوه, عاطفه ميرمعيني

DOI: 10.22122/jrrs.v4i1.29

چکیده


مقدمه: هدف از ";فهرست تكامل برقراري ارتباط";، تهیه ابزاری است که اطلاعات معتبری را در زمینه رشد و تکامل زبان از حرکات بیانگر غیر کلامی تا تكامل واژگان كودك در سال‌های اولیه زندگی و سپس تا شروع دستور زبان ارائه دهد. هدف كلي اين طرح، تعيين روايي و پايايي ترجمه فارسي فرم كلمات و ژست‌ها (براي كودكان 8 تا 16 ماهه) از اين فهرست بوده است.

مواد و روش‌ها: مطالعه از نوع توصيفي- تحليلي و مقطعي بود. پس از يك پيش آزمون و محاسبه ضريب همبستگي، گويه‌هاي آزمون با يكديگر و نيز مشورت با صاحب‌نظران و والدين، فرم تجربي اوليه تهيه و وارد مطالعه شد. نمونه مشتمل بر 30 كودك 8 تا 16 ماهه طبيعي بدون مشكلات مشخص ژنتيكي و ذهني بود كه با مراجعه به مراكز بهداشت شهر اصفهان به شيوه نمونه‌گيري غيراحتمالي انتخاب شدند. پرسش‌نامه اطلاعات پايه و فرم كلمات و ژستها توسط والدين تكميل گرديد.  نتايج به منظور تعيين روايي صوري و محتوايي با استفاده از محاسبه همبستگي دروني سؤالات آزمون با يكديگر و با خرده مقياس‌ها و براي تعيين ضريب پايايي با معيار آلفاي كرونباخ مورد بررسي قرار گرفت.

يافته‌ها: روایی صوری و محتوای آزمون CDI با در نظر گرفتن نقطه نظرات 2 زبان‌شناس و 2 آسیب شناس گفتار و زبان و والدین مشخص گردید. بيشترين ضرايب پايايي محاسبه شده (98/0) براي خرده مقياس درك واژگان و كمترين ضرايب پايايي محاسبه شده (43/0) براي ژست‌هاي كلي بود.

بحث: به نظر مي‌رسد زياد بودن تعداد گويه‌هاي مربوط به خرده مقياس درك واژگان و پر بسامد بودن گزارش مادران درباره درك كودكانشان و كمترين ميزان هم‌خواني فرهنگي در خرده مقياس ژست‌ها مي‌تواند دلايلي بر اين يافته‌ها باشد. اما به طور كلي، ضرايب هر دوي اين خرده مقياس‌ها و نيز بيان كلمات با نمونه انگليسي مشابهت داشت. دومين فرم تجربي اين فهرست، آماده‌ انجام مطالعات آينده است.

كليد واژه‌ها: پايايي، روایی،CDI  McArthur-Bates، كودكان، اختلال زبان، مداخله اوليه


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.