دوره 13، شماره 4: 1396:233-238

تأثیر چاقی مرکزی بر آستانه شنوایی زنان و مردان 25 تا 40 ساله

میترا قربانی, حسین طالبی, مجتبی توکلی, فاطمه عبدالمجیدی

DOI: 10.22122/jrrs.v13i4.2872

چکیده


مقدمه: دستگاه شنوایی، دستگاه بسیار حساسی می‌باشد که نقشی اساسی را در زندگی انسان ایفا می‌کند. مرض چاقی عبارت است از انباشته شدن مضاعف چربی بدن که می‌تواند از راه‌های گوناگون، اثرات زیانباری بر سلامتی دستگاه‌های حسی و حرکتی همچون بینایی، حس عمقی و... داشته باشد. از جمله دستگاه‌های مهمی که چاقی تأثیر سویی بر آن می‌گذارد، شنوایی است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر چاقی مرکزی بر آستانه‌های شنوایی بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی- تحلیلی، بر روی 60 نفر در محدوده سنی 25 تا 40 سال (30 زن و 30 مرد) انجام شد. پس از اندازه‌گیری قد، وزن، دور کمر (Waist circumference یا WC) و محاسبه شاخص توده بدنی (Body mass index یا BMI)، این افراد برای ورود به تحقیق انتخاب شدند. برای نمونه‌ها به ترتیب تاریخچه‌گیری، اتوسکوپی، تیمپانومتری و ادیومتری انجام شد. سپس میانگین آستانه شنوایی سه فرکانس 250، 500 و 1000 هرتز به عنوان آستانه شنوایی فرکانس پایین و میانگین آستانه شنوایی سه فرکانس 2000، 4000 و 8000 هرتز نیز به عنوان آستانه شنوایی فرکانس بالا در نظر گرفته شد. در نهایت، میانگین آستانه‌های شنوایی فرکانس‌های پایین و بالا برای نمونه‌ها (با در نظر گرفتن سن و جنسیت) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: با مقایسه آستانه شنوایی زنان و مردان، می‌توان به وجود اختلاف معنی‌دار در زنان پی برد (001/0 ≥ P). یافته‌ها نشان دهنده تأثیر چاقی مرکزی بر توانایی شنیدن زنان در فرکانس‌های بالا بود، اما در مردان، چاقی مرکزی بر آستانه شنوایی فرکانس‌های پایین و بالای هیچ‌کدام از گوش‌ها تأثیری نداشت (050/0 < P).

نتیجه‎گیری: به نظر می‌رسد که چاقی مرکزی در مردان، بر آستانه شنوایی فرکانس‌های پایین و بالای هیچ‌کدام از گوش‌ها تأثیری ندارد و در مقابل در زنان، تأثیر مشخصی را می‌توان در آستانه شنوایی فرکانس بالا مشاهده نمود.


واژگان کلیدی


چاقی مرکزی؛ شنوایی؛ جنسیت؛ شاخص توده بدنی؛، دور کمر

تمام متن:

PDF

مراجع


Lee TW, Ko IS, Lee KJ. Health promotion behaviors and quality of life among community-dwelling elderly in Korea: A cross-sectional survey. Int J Nurs Stud 2006; 43(3): 293-300.

Van Eyken E, Van Camp G, Van LaerL. The complexity of age-related hearing impairment: Contributing environmental and genetic factors. Audiol Neurootol 2007; 12(6): 345-58.

Mostafa H, Saad M, El-Attar A, Ahmed G, Berrettini S, Forli F, et al. Mitochondrial DNA (mtDNA) haplotypes and dysfunctions in presbyacusis. Acta Otorhinolaryngol Ital 2014; 34(1): 54-61.

Gonzalez-Gonzalez S. The role of mitochondrial oxidative stress in hearing loss. Neurol Disord Therap 2017; 1(4): 1-5.

Yamasoba T. Molecular mechanism of age-related hearing loss: Toward its prevention. Nihon Jibiinkoka Gakkai Kaiho 2009; 112(5): 414-21. [In Japanese].

Pan WH, Yeh WT, Weng LC. Epidemiology of metabolic syndrome in Asia. Asia Pac J Clin Nutr 2008; 17(Suppl 1): 37-42.

Misra A, Khurana L. The metabolic syndrome in South Asians: Epidemiology, determinants, and prevention. Metab Syndr Relat Disord 2009; 7(6): 497-514.

Wasir JS, Misra A, Vikram NK, Pandey RM, Gupta R. Comparison of definitions of the metabolic syndrome in adult Asian Indians. J Assoc Physicians India 2008; 56: 158-64.

Enas EA, Mohan V, Deepa M, Farooq S, Pazhoor S, Chennikkara H. The metabolic syndrome and dyslipidemia among Asian Indians: a population with high rates of diabetes and premature coronary artery disease. J Cardiometab Syndr 2007; 2(4): 267-75.

Abdollahi S, Toupchian O, Rahmati M, Honarkar S, Djafarian K. The association between obesity and quality of life among the elderly. International Journal of Health Studies 2016; 2(2): 17-22.

Hwang JH, Wu CC, Hsu CJ, Liu TC, Yang WS. Association of central obesity with the severity and audiometric configurations of age-related hearing impairment. Obesity (Silver Spring) 2009; 17(9): 1796-801.

Misra A. Ethnic-specific criteria for classification of body mass index: A perspective for Asian Indians and American diabetes association position statement. Diabetes Technol Ther 2015; 17(9): 667-71.

Lalwani AK, Katz K, Liu YH, Kim S, Weitzman M. Obesity is associated with sensorineural hearing loss in adolescents. Laryngoscope 2013; 123(12): 3178-84.

Alberti KG, Zimmet P, Shaw J. Metabolic syndrome--a new world-wide definition. A Consensus Statement from the International Diabetes Federation. Diabet Med 2006; 23(5): 469-80.

Ecob R, Russ S, Davis A. BMI over the lifecourse and hearing ability at age 45 years: A population based study. Longitudinal and Life Course Studies 2011; 2(3): 242-59.

Fransen E, Topsakal V, Hendrickx JJ, Van LL, Huyghe JR, Van EE, et al. Occupational noise, smoking, and a high body mass index are risk factors for age-related hearing impairment and moderate alcohol consumption is protective: a European population-based multicenter study. J Assoc Res Otolaryngol 2008; 9(3): 264-76.

Hesse G, Hesch RD. Evaluation of risk factors in various forms of inner ear hearing loss. HNO 1986; 34(12): 503-7. [In German].

Sturm R. Increases in morbid obesity in the USA: 2000-2005. Public Health 2007; 121(7): 492-6.

Moon IJ, Byun H, Woo SY, Gwak GY, Hong SH, Chung WH, et al. Factors associated with age-related hearing impairment: A retrospective cohort study. Medicine (Baltimore) 2015; 94(43): e1846.

Curhan SG, Eavey R, Wang M, Stampfer MJ, Curhan GC. Body mass index, waist circumference, physical activity, and risk of hearing loss in women. Am J Med 2013; 126(12): 1142-8.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.