دوره 13، شماره 2: 1396:74-79

تأثیر دستورالعمل‌های توجهی بر عملکرد تعادلی کودکان عادی و مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی (DCD)

شبنم فتحی خطب, عبداله قاسمی, سیدکاظم موسوی ساداتی

DOI: 10.22122/jrrs.v13i2.2871

چکیده


مقدمه: تحقیقات نشان داده‌اند که برای اکتساب مهارت حرکتی، هدایت کانون توجه بزرگسالان به نشانه‌های خارجی مؤثرتر از نشانه‌های درونی است. مطالعه حاضر با هدف بررسی دستورالعمل‌های توجهی بر عملکرد تعادلی کودکان عادی و کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی (Developmental coordination disorder یا DCD) انجام شد.

مواد و روش‌ها: 20 دانشجوی مرد، 20 کودک پسر عادی و 20 کودک پسر مبتلا به DCD با استفاده از پرسش‌نامه مشاهده حرکتی آموزگاران انتخاب شدند. تکلیف، آزمون تعادلی Stork بر روی دیسک بادی بود که تحت دو شرایط آزمایشی شامل کانون توجه درونی (توجه به حداقل‌سازی حرکات پا) و بیرونی (توجه به حداقل‌سازی حرکات دیسک) مورد سنجش قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های ANOVA، Tukey و Paired t تجزیه و تحلیل گردید.

یافته‌ها: مطابق با فرضیه عمل محدود شده، بزرگسالان در حالت توجه بیرونی عملکرد بهتری داشتند، اما برای کودکان عادی، به کارگیری کانون توجه درونی مفیدتر بود. تفاوت معنی‌داری بین دو حالت کانون توجه در کودکان مبتلا به DCD مشاهده نشد.

نتیجه‎گیری: پیشنهاد می‌شود کاردرمانگران و مربیان ورزشی روش‌های توان‌بخشی و دستورالعمل‌های آموزشی خود را بر اساس سن، تجربه و وضعیت رشدی مراجعان تنظیم نمایند.


واژگان کلیدی


توجه؛ کودکان؛ اختلال هماهنگی رشدی؛ تعادل

تمام متن:

PDF

مراجع


Jarus T, Ghanouni P, Abel RL, Fomenoff SL, Lundberg J, Davidson S, et al. Effect of internal versus external focus of attention on implicit motor learning in children with developmental coordination disorder. Res Dev Disabil 2015; 37: 119-26.

Rezaei S, Arabameri E, Sohrabi Sohrabi MM. Examination of the impact of an eight-week exclusive exercise on the balance of children with developmental coordination disorders. Rehabilitation Medicine 2016; 5(4): 57-64. [In Persian].

Emanuel M, Jarus T, Bart O. Effect of focus of attention and age on motor acquisition, retention, and transfer: a randomized trial. Phys Ther 2008; 88(2): 251-60.

Lohse KR, Sherwood DE, Healy AF. On the advantage of an external focus of attention: a benefit to learning or performance? Hum Mov Sci 2014; 33: 120-34.

Pelleck V, Passmore SR. Location versus task relevance: The impact of differing internal focus of attention instructions on motor performance. Acta Psychol (Amst) 2017; 176: 23-31.

Lewthwaite R, Wulf G. Optimizing motivation and attention for motor performance and learning. Curr Opin Psychol 2017; 16: 38-42.

McNevin NH, Shea CH, Wulf G. Increasing the distance of an external focus of attention enhances learning. Psychol Res 2003; 67(1): 22-9.

Schucker L, Fleddermann M, de Lussanet M, Elischer J, Bohmer C, Zentgraf K. Focusing attention on circular pedaling reduces movement economy in cycling. Psychology of Sport and Exercise 2016; 27: 9-17.

Wulf G, McNevin NH, Fuchs T, Ritter F, Toole T. Attentional focus in complex skill learning. Res Q Exerc Sport 2000; 71(3): 229-39.

Wulf G, McConnel N, Gartner M, Schwarz A. Enhancing the learning of sport skills through external-focus feedback. J Mot Behav 2002; 34(2): 171-82.

Wulf G, McNevin N, Shea CH. The automaticity of complex motor skill learning as a function of attentional focus. Q J Exp Psychol A 2001; 54(4): 1143-54.

Perkins-Ceccato N, Passmore SR, Lee TD. Effects of focus of attention depend on golfers' skill. J Sports Sci 2003; 21(8): 593-600.

Lidor R, Singer RN. Preperformance routines in self-paced tasks: Developmental and educational considerations. In: Lidor R, Henschen KP, editors. The psychology of team sports. Morgantown, WV: Fitness Information Technology; 2003. p. 69-98.

Abdollahipour R, Palomo Nieto M, Psotta R, Wulf G. External focus of attention and autonomy support have additive benefits for motor performance in children. Psychol Sport Exerc 2017; 32: 17-24.

Tse ACY, van Ginneken WF. Children's conscious control propensity moderates the role of attentional focus in motor skill acquisition. Psychol Sport Exerc 2017; 31: 35-9.

Salehi H, Zarezadeh M, Salek B. Validity and reliability of the Persian version of Motor Observation Questionnaire for Teachers (PMOQ-T). Iran J Psychiatry Clin Psychol 2012; 18(3): 211-9. [In Persian].

Wulf G. Attentional focus effects in balance acrobats. Res Q Exerc Sport 2008; 79(3): 319-25.

Browne JE, O'Hare NJ. Review of the different methods for assessing standing balance. Physiotherapy 2001; 87(9): 489-95.

Watemberg N, Waiserberg N, Zuk L, Lerman-Sagie T. Developmental coordination disorder in children with attention-deficit-hyperactivity disorder and physical therapy intervention. Dev Med Child Neurol 2007; 49(12): 920-5.

Wilson PH, Ruddock S, Smits-Engelsman B, Polatajko H, Blank R. Understanding performance deficits in developmental coordination disorder: a meta-analysis of recent research. Dev Med Child Neurol 2013; 55(3): 217-28.

Bo J, Lee CM. Motor skill learning in children with developmental coordination disorder. Res Dev Disabil 2013; 34(6): 2047-55.

Piek JP, Dyck MJ, Francis M, Conwell A. Working memory, processing speed, and set-shifting in children with developmental coordination disorder and attention-deficit-hyperactivity disorder. Dev Med Child Neurol 2007; 49(9): 678-83.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.