دوره 7، شماره 5: 1390 (ویژه نامه)

تعيين تأثير طب سوزني ليزري بر درمان افراد مبتلا به لكنت و مقايسه آن با گفتار‌درماني

بيژن شفيعي

DOI: 10.22122/jrrs.v7i5.286

چکیده


مقدمه: بررسي استراتژي و روش‌هاي درماني جايگزين در درمان لكنت با توجه به ويژگي‌هاي اين اختلال و طولاني بودن زمان درماني و احتمال بازگشت آن، از اهميت زيادي برخوردار است. طب سوزني به عنوان يك روش درماني در درمان لکنت، معرفي شده است. هدف از انجام این پژوهش، تعيين نتايج مداخله طب سوزني ليزري و مقايسه آن با گفتار‌درماني بر درمان افراد مبتلا به لكنت بود.
مواد و روش‌ها:
این مطالعه تحلیلی و به شیوه مورد- شاهدی بر روی 20 فرد دارای لکنت و 20 فرد فاقد لکنت انجام شدگرفت. در اين پژوهش همراه با گفتاردرماني، طب سوزني ليزری بر روي 10 نفر از افراد مبتلا به لكنت كه از كودكي دچار لكنت بودند، استفاده شد. سپس نتايج با يافته‌هاي حاصل از درمان 10 نفر افراد مبتلا به لکنت كه فقط تحت گفتاردرماني و لیزر‌درمانی دارونما قرار داشتند، مقايسه شد. تمام نمونه‌ها 12 هفته پس از پايان مداخله پی‌گیری شدند. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های تحلیل واریانس یک طرفه مکرر و آزمون t مستقل و نرم‌افزار 18SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها:
همراه بودن گفتاردرماني با طب سوزني ليزري باعث افزايش تأثير‌گذاري درمان شده است و ثبات و باقي ماندن درمان نيز افزايش مي‌يابد و احتمال برگشت لكنت پس از درمان نيز كاهش مي‌يابد. سرعت گفتار و درصد کلمات لكنت شده قبل و پس از درمان در هر دو گروه الف و ب كاهش نشان داد، اما پي‌گيري درمان پس از 12 هفته نشان داد كه در گروه طب سوزني ليزري، نتايج ثبات درماني بيشتري داشت و تفاوت ميان دو گروه معني‌دار است.
نتیجه گیری:
نتایج نشان داد که استفاده از طب سوزنی لیزری یا لیزر درمانی همراه با گفتار درمانی تأثیرات زیادی بر درمان لکنت داشته و از عود یا بازگشت لکنت پس از پایان درمان که یک مسأله بسیار شایع است، نیز تا حد زیادی جلوگیری می‌کند.
کلید واژه‌ها:
لكنت، طب سوزني، ليزر، درمان، نتيجه


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.