دوره 13، شماره 3: 1396:171-178

تأثیر دوازده هفته تمرینات عملکردی بر زاویه سر به جلو و شاخص‌های اسپیرومتری

فرانک امیرخانی, امیرحسین براتی, ملیحه حدادنژاد, سید صدرالدین شجاع‌الدین

DOI: 10.22122/jrrs.v13i3.2858

چکیده


مقدمه: سر به جلو، یکی از شایع‌ترین ناهنجاری‌های وضعیتی است که منجر به عدم سازماندهی عضلات مشترک بین گردن و شانه می‌شود و در نهایت، ظرفیت ششی و تنفس صحیح افراد را با مشکل مواجه می‌سازد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر 12 هفته تمرینات عملکردی بر ناهنجاری سر به جلو و شاخص‌های اسپیرومتری در افراد مبتلا به این عارضه بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه نیمه تجربی، 40 فرد دارای ناهنجاری سر به جلوی بیشتر از 46 درجه به صورت هدفدار انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه 20 نفره تجربي و شاهد قرار گرفتند. قبل و پس از 12 هفته تمرینات عملکردی (کششی- ثباتی و خوداصلاحی فعال- تکلیف محور)، زاویه سر به جلو با استفاده از روش عكس‌برداري از نماي نيم‌رخ و محاسبه زاویه خط میان تراگوس و 7C با خط عمودی (زاویه سر به جلو) اندازه‌گیری و شاخص‌های اسپیرومتری ثبت گردید. از آزمون تحلیل کواریانس جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد (05/0 > α).

یافتهها: در گروه تجربی، میانگین زاویه سر به جلو بعد از تمرینات به طور معنی‌داری کاهش یافت و از 14/4 ± 25/55 به 24/4 ± 30/51 درجه رسید (001/0 > P). همچنین، افزایش معنی‌داری در ظرفیت‌های تنفسی Forced expiratory volume (FEV1) (از 50/4 ± 50/87 به 51/4 ± 95/92 درصد)، Forced vital capacity (FVC) (از 04/6 ± 05/89 به 83/4 ± 10/94 درصد) و Peak expiratory flow (PEF) (از 08/4 ± 55/86 به 00/4 ± 65/91 لیتر بر دقیقه) مشاهده گردید (001/0 > P)، اما چنین تغییراتی در گروه شاهد ایجاد نشد.

نتیجه‌گیری: انجام تمرینات عملکردی به عنوان یک روش ساده و غیر تهاجمی جهت اصلاح عارضه سر به جلو و در نتیجه، بهبود وضعیت تنفسی در افراد دارای این ناهنجاری توصیه می‌گردد.


واژگان کلیدی


تمرینات عملکردی؛ سر به جلو؛ شاخص‌های اسپیرومتری

تمام متن:

PDF

مراجع


Thigpen CA, Padua DA, Michener LA, Guskiewicz K, Giuliani C, Keener JD, et al. Head and shoulder posture affect scapular mechanics and muscle activity in overhead tasks. J Electromyogr Kinesiol 2010; 20(4): 701-9.

Ylinen J, Takala EP, Nykanen M, Hakkinen A, Malkia E, Pohjolainen T, et al. Active neck muscle training in the treatment of chronic neck pain in women: A randomized controlled trial. JAMA 2003; 289(19): 2509-16.

Taimela S, Takala EP, Asklof T, Seppala K, Parviainen S. Active treatment of chronic neck pain: A prospective randomized intervention. Spine (Phila Pa 1976) 2000; 25(8): 1021-7.

Monticone M, Ambrosini E, Cazzaniga D, Rocca B, Ferrante S. Active self-correction and task-oriented exercises reduce spinal deformity and improve quality of life in subjects with mild adolescent idiopathic scoliosis. Results of a randomised controlled trial. Eur Spine J 2014; 23(6): 1204-14.

Bianchini AP, Guedes ZC, Vieira MM. A study on the relationship between mouth breathing and facial morphological pattern. Braz J Otorhinolaryngol 2007; 73(4): 500-5.

Chaves TC, de Andrade e Silva TS, Monteiro SA, Watanabe PC, Oliveira AS, Grossi DB. Craniocervical posture and hyoid bone position in children with mild and moderate asthma and mouth breathing. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2010; 74(9): 1021-7.

Neiva PD, Kirkwood RN, Godinho R. Orientation and position of head posture, scapula and thoracic spine in mouth-breathing children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2009; 73(2): 227-36.

Correa EC, Berzin F. Mouth Breathing Syndrome: Cervical muscles recruitment during nasal inspiration before and after respiratory and postural exercises on Swiss Ball. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2008; 72(9): 1335-43.

Attarzadeh Hosseini SR, Hojati Oshtovani Z, Soltani H, Hossein Kakhk SA. Changes in pulmonary function and peak oxygen consumption in response to interval aerobic training in sedentary girls. J Sabzevar Univ Med Sci 2012; 19(1): 42-51. [In Persian].

Azizi A, Mahdavinejad R, Taheri Tizabi A, Jafarnejad T, Rezaeinasab A. The effect of 8 weeks specific aquatic therapy on kyphosis angle and some pulmonary indices in male university students with kyphosis. J Kerman Univ Med Sci 2012; 19(5): 440-50. [In Persian].

Seidi F, Rajabi R, Ebrahimi I, Alizadeh MH, Minoonejad H. The efficiency of corrective exercise interventions on thoracic hyper-kyphosis angle. J Back Musculoskelet Rehabil 2014; 27(1): 7-16.

Harman K, Hubley-Kozey CL, Butler H. Effectiveness of an exercise program to improve forward head posture in normal adults: A randomized, controlled 10-week trial. Journal of Manual and Manipulative Therapy 2005; 13(3): 163-76.

Fernandez-de-las-Penas C, Alonso-Blanco C, Cuadrado ML, Pareja JA. Neck mobility and forward head posture are not related to headache parameters in chronic tension-type headache. Cephalalgia 2007; 27(2): 158-64.

Lin F, Parthasarathy S, Taylor SJ, Pucci D, Hendrix RW, Makhsous M. Effect of different sitting postures on lung capacity, expiratory flow, and lumbar lordosis. Arch Phys Med Rehabil 2006; 87(4): 504-9.

Kotteeswaran K, Rekha K, Vaiyapuri A, Kotteeswaran K. Effect of stretching and strengthening shoulder muscles in protracted shoulder in healthy individuals. International Journal of Computer Application 2012; 2(2): 111-8.

Lynch SS, Thigpen CA, Mihalik JP, Prentice WE, Padua D. The effects of an exercise intervention on forward head and rounded shoulder postures in elite swimmers. Br J Sports Med 2010; 44(5): 376-81.

Fuentes JP, Armijo OS, Magee DJ, Gross DP. Effectiveness of interferential current therapy in the management of musculoskeletal pain: a systematic review and meta-analysis. Phys Ther 2010; 90(9): 1219-38.

. Kendall FP. Muscles: Testing and function with posture and pain. Baltimore, MD: Lippincott Williams and Wilkins; 2005.

Quek J, Pua YH, Clark RA, Bryant AL. Effects of thoracic kyphosis and forward head posture on cervical range of motion in older adults. Man Ther 2013; 18(1): 65-71

Hellsing E. Changes in the pharyngeal airway in relation to extension of the head. Eur J Orthod 1989; 11(4): 359-65.

Okuro RT, Morcillo AM, Ribeiro MA, Sakano E, Conti PB, Ribeiro JD. Mouth breathing and forward head posture: Effects on respiratory biomechanics and exercise capacity in children. J Bras Pneumol 2011; 37(4): 471-9.

Hall JE. Guyton and Hall textbook of medical physiology e-book. ‎Amsterdam, Netherlands: Elsevier Health Sciences; 2010.

Letafatkar A, Abdolvahabi Z, Rahmati H, Salimi Naeini S, Belali Vashmesara J. The effect of spinal postural abnormalities on spirometric indices. Ann Mil Health Sci Res 2011; 8(4): 244-51. [In Persian].

Wirth B, Amstalden M, Perk M, Boutellier U, Humphreys BK. Respiratory dysfunction in patients with chronic neck pain - influence of thoracic spine and chest mobility. Man Ther 2014; 19(5): 440-4.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.