دوره 13، شماره 2: 1396:61-66

تأثیر دستکاری قیود تکلیف بر یادگیری مهارت حرکتی در کودکان

محمد صحبتی‌ها, علی اکبر جابری مقدم, مهدی شهبازی

DOI: 10.22122/jrrs.v13i2.2851

چکیده


مقدمه: با توجه به این‎ که اکتساب مهارت به ‌وسیله قیود تحت تأثیر قرار می‎گیرد، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تمرین با تجهیزات مقیاس‌بندی شده و استاندارد بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در کودکان انجام گردید.

مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع نیمه تجربی همراه با مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود. 20 دانش‎آموز دوره ابتدایی 12-10 ساله به ‏روش نمونه‎گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه تمرين با تجهیزات مقیاس‎بندی ‎شده و استاندارد قرار گرفتند. مرحله اکتساب، 5 جلسه و در هر جلسه 50 کوشش انجام شد. آزمون‏ها با توپ‌های اندازه 5، 6 و 7 به ترتیب با ارتفاع حلقه 60/2، 80/2 و 05/3 متری انجام گرفت. آزمون انتقال با توپ اندازه 6 در آخرین روز اکتساب و 10 ‎دقیقه پس از آخرین کوشش و آزمون یادداری نیز 24 ساعت بعد از آخرین جلسه اکتساب صورت گرفت. داده‏ها با استفاده از آزمون‏های تحلیل ‏واریانس‏ مرکب، Independent t و Paired t در سطح معنی‏داری 05/0 تجزیه و تحلیل گردید.

یافته‌ها: بر اساس مقایسه دقت گروه‏ها در آزمون یادداری و انتقال، تفاوت معنی‏داری بین گروه‏ها وجود نداشت (05/0 < P). با این وجود، الگوی پرتاب گروه‎ تمرین با تجهیزات مقیاس‏بندی ‏شده بهتر از گروه‎ استاندارد بود.

نتیجه‎گیری: استفاده از تجهیزات مقیاس‏بندی ‎شده، باعث شکل‎گیری بهتر الگوی حرکت در کودکان می‏شود.


واژگان کلیدی


دستکاری قیود؛ مهارت حرکتی؛ کودکان؛ مقیاس‏ بندی؛ تجهیزات

تمام متن:

PDF

مراجع


Renshaw I, Chow JY, Davids Keith W, Hammond J. A constraints-led perspective to understanding skill acquisition and game play: A basis for integration of motor learning theory and physical education praxis? Phys Educ Sport Pedagogy 2010; 15(2): 117-37. [In Persian].

Pellett TL, Henschel-Pellett HA, Harrison JM. Influence of ball weight on junior high school girls' volleyball performance. Percept Mot Skills 1994; 78(3 Pt 2): 1379-84.

Farrow D, Reid M. The effect of equipment scaling on the skill acquisition of beginning tennis players. J Sports Sci 2010; 28(7): 723-32.

Kachel K, Buszard T, Reid M. The effect of ball compression on the match-play characteristics of elite junior tennis players. J Sports Sci 2015; 33(3): 320-6.

Buszard T, Reid M, Masters RS, Farrow D. Scaling tennis racquets during PE in primary school to enhance motor skill acquisition. Res Q Exerc Sport 2016; 87(4): 414-20.

Davids K, Button C, Bennett S. Dynamics of skill acquisition: A constraints-led approach. Champaign, IL: Human Kinetics; 2008.

Timmerman E, De Water J, Kachel K, Reid M, Farrow D, Savelsbergh G. The effect of equipment scaling on children's sport performance: the case for tennis. J Sports Sci 2015; 33(10): 1093-100.

Arias JL, Argudo FM, Alonso JI. Distances and shooting zones as a function of mass of basketball among 9- to 11-year-old male players. S Afr J Res Sport Phys Educ Recreation 2012; 34(1): 1-11.

Hodges N, Williams AM. Skill acquisition in sport: Research, theory and practice. London, UK: Routledge; 2012.

Buszard T, Farrow D, Reid M, Masters RS. Scaling sporting equipment for children promotes implicit processes during performance. Conscious Cogn 2014; 30: 247-55.

Hasan Barani F, Abdoli B, Farsi A. Effect of errorless and errorful learning on performance kinematic parameters in a throwing task: A pilot study. J Lasers Med Sci 2014; 9(6): 978-90. [In Persian].

Johnson L. Explicit and implicit motor learning during early gait rehabilitation post stroke [Doctoral Thesis]. Southampton, UK: University of Southampton, Faculty of Health Sciences; 2014.

Arias JL, Argudo FM, Alonso JI. Effect of basketball mass on shot performance among 9-11 year-old male players. Int J Sports Sci Coach 2012; 7(1): 69-79.

Hammond J, Smith C. Low compression tennis balls and skill development. J Sports Sci Med 2006; 5(4): 575-81.

Wulf G, Raupach M, Pfeiffer F. Self-controlled observational practice enhances learning. Res Q Exerc Sport 2005; 76(1): 107-11.

Salehi H. The effects of contextual interference on the method and result of the shooting basketball performance. Motor Behavior and Sport Psychology 2011; 2(7): 45-62. [In Persian].

Hardy L, Parfitt G. A catastrophe model of anxiety and performance. Br J Psychol 1991; 82 (Pt 2): 163-78.

Keayvanlou F, Seyedahmadi M, Farrokh Z, Samadi H, Koshan M, Khalil Arjmandi M. The effect of practice schedules on the acquisition, retention and transfer of generalized motor program. J Sabzevar Univ Med Sci 2012; 18(4): 272-9. [In Persian].

Schmidt R, Lee T. Motor learning and performance with web study guide: From principles to application. 5th ed. Champaign, IL: Human Kinetics; 2014.

Buszard T, Farrow D, Zhu FF, Masters RSW. Examining movement specific reinvestment and working memory capacity in adults and children. Int J Sport Psychol 2013; 44(4): 351-66.

Guadagnoli MA, Lee TD. Challenge point: A framework for conceptualizing the effects of various practice conditions in motor learning. J Mot Behav 2004; 36(2): 212-24.

Chiviacowsky S. Self-controlled practice: Autonomy protects perceptions of competence and enhances motor learning. Psychology of Sport and Exercise 2014; 15(5): 505-10.

Wulf G, Chiviacowsky S, Cardozo PL. Additive benefits of autonomy support and enhanced expectancies for motor learning. Hum Mov Sci 2014; 37: 12-20.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.