دوره 13، شماره 2: 1396 (در حال تکمیل)

تأثیر دستکاری قیود تکلیف بر یادگیری مهارت حرکتی در کودکان

محمد صحبتی‌ها, علی اکبر جابری مقدم, مهدی شهبازی

چکیده


مقدمه: با توجه به این‎ که اکتساب مهارت به ‌وسیله قیود تحت تأثیر قرار می‎گیرد، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تمرین با تجهیزات مقیاس‌بندی شده و استاندارد بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در کودکان انجام گردید.

مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع نیمه تجربی همراه با مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود. 20 دانش‎آموز دوره ابتدایی 12-10 ساله به ‏روش نمونه‎گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه تمرين با تجهیزات مقیاس‎بندی ‎شده و استاندارد قرار گرفتند. مرحله اکتساب، 5 جلسه و در هر جلسه 50 کوشش انجام شد. آزمون‏ها با توپ‌های اندازه 5، 6 و 7 به ترتیب با ارتفاع حلقه 60/2، 80/2 و 05/3 متری انجام گرفت. آزمون انتقال با توپ اندازه 6 در آخرین روز اکتساب و 10 ‎دقیقه پس از آخرین کوشش و آزمون یادداری نیز 24 ساعت بعد از آخرین جلسه اکتساب صورت گرفت. داده‏ها با استفاده از آزمون‏های تحلیل ‏واریانس‏ مرکب، Independent t و Paired t در سطح معنی‏داری 05/0 تجزیه و تحلیل گردید.

یافته‌ها: بر اساس مقایسه دقت گروه‏ها در آزمون یادداری و انتقال، تفاوت معنی‏داری بین گروه‏ها وجود نداشت (05/0 < P). با این وجود، الگوی پرتاب گروه‎ تمرین با تجهیزات مقیاس‏بندی ‏شده بهتر از گروه‎ استاندارد بود.

نتیجه‎گیری: استفاده از تجهیزات مقیاس‏بندی ‎شده، باعث شکل‎گیری بهتر الگوی حرکت در کودکان می‏شود.


واژگان کلیدی


دستکاری قیود؛ مهارت حرکتی؛ کودکان؛ مقیاس‏ بندی؛ تجهیزات

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.